ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extravasate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extravasate-, *extravasate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extravasate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extravasate*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extravasate[VT] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
extravasate[VI] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yū, , / ] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion, #23,344 [Add to Longdo]
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, / ] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis, #34,063 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extravasate
   v 1: force out or cause to escape from a proper vessel or
      channel
   2: become active and spew forth lava and rocks; "Vesuvius erupts
     once in a while" [syn: {erupt}, {belch}, {extravasate}]
   3: geology: cause molten material, such as lava, to pour forth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top