ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extravagance

IH0 K S T R AE1 V AH0 G AH0 N S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extravagance-, *extravagance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extravagance[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. improvidence, overspending, prodigality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness

English-Thai: Nontri Dictionary
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น Akira (1988)
This tournament is an extravagance we cannot afford.การแข่งขันนี่ เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อยที่เราไม่อาจจ่ายได้ Lord Snow (2011)
Even in hiding Doyle can't resist extravagance. Track the money.Doyle ติดหรูแม้ว่าเขาจะหลบหนีอยู่ก็ตาม ลองดูการใช้เงินของเขา Coda (2011)
Items of extravagance.ซึ่งสะสมสิ่งของฟุ่มเฟือยราคาแพง Scott Free (2011)
A one-time extravagance?ฟุ่มเฟือยเพียงครั้งเดียว? The Shot in the Dark (2013)
- The expected extravagance.- ความเลิศหรูตามตำแหน่ง The Lion and the Rose (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extravaganceAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
extravaganceHis extravagance is out of proportion to his wage.
extravaganceSuch extravagance is beyond my reach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความฟุ้งเฟ้อ[N] extravagance, See also: lavishness, prodigality, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: ประชาชนลอกเลียนวัฒนธรรมการบริโภคของชาวต่างชาติจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย, Thai definition: การใช้จ่ายเกินควร

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRAVAGANCE    IH0 K S T R AE1 V AH0 G AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extravagance    (n) ˈɪkstrˈævəgəns (i1 k s t r a1 v @ g @ n s)
extravagances    (n) ˈɪkstrˈævəgənsɪz (i1 k s t r a1 v @ g @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺张浪费[pū zhāng làng fèi, ㄆㄨ ㄓㄤ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] extravagance and waste (成语 saw), #33,745 [Add to Longdo]
挥霍无度[huī huò wú dù, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄛˋ ˊ ㄉㄨˋ, / ] extravagance; extravagant, #68,785 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überspanntheit {f}; Extravaganz {f} | Überspanntheiten {pl}; Extravaganzen {pl}extravagance | extravagances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪勢;豪盛[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance [Add to Longdo]
豪奢[ごうしゃ, gousha] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance [Add to Longdo]
散財[さんざい, sanzai] (n,vs) expense; waste of money; extravagance [Add to Longdo]
食い倒れ[くいだおれ, kuidaore] (n) (See 大阪の食い倒れ) bringing ruin upon oneself by extravagance in food [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
浪費[ろうひ, rouhi] (n,vs,adj-no) waste; extravagance; (P) [Add to Longdo]
奢り[おごり, ogori] (n) luxury; treat; extravagance [Add to Longdo]
奢侈[しゃし, shashi] (adj-na,n) luxury; extravagance [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (n) extravagance; luxury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extravagance
   n 1: the quality of exceeding the appropriate limits of decorum
      or probability or truth; "we were surprised by the
      extravagance of his description" [syn: {extravagance},
      {extravagancy}]
   2: the trait of spending extravagantly [syn: {extravagance},
     {prodigality}, {profligacy}]
   3: excessive spending [syn: {extravagance}, {prodigality},
     {lavishness}, {highlife}, {high life}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top