ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extraterritorial

EH2 K S T R AH0 T EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraterritorial-, *extraterritorial*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extraterritorial(เอคซฺทระเทอริทอ'เรียล) adj. นอกเขต,นอกเขตอำนาจ., Syn. exterritorial

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraterritorial rightสิทธิสภาพนอกอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraterritorial rightสิทธิสภาพนอกอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
extraterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Air Force about to lay some pain on those extraterritorial bastards.จะถอยมั้ย? Battle Los Angeles (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธินอกอาณาเขต[N] extraterritoriality

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิทธินอกอาณาเขต[n. exp.] (sitthi nøk ānākhēt) EN: extraterritoriality   FR: extraterritorialité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRATERRITORIAL    EH2 K S T R AH0 T EH2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 L
EXTRATERRITORIAL    EH2 K S T R AH0 T EH2 R AH0 T AO2 R IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraterritorial    (j) ˌɛkstrətˌɛrɪtˈɔːrɪəʴl (e2 k s t r @ t e2 r i t oo1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
域外適用[いきがいてきよう, ikigaitekiyou] (n) extraterritorial application (e.g. of a law); extraterritoriality [Add to Longdo]
治外法権[ちがいほうけん, chigaihouken] (n,adj-no) extraterritoriality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extraterritorial
   adj 1: outside territorial limits or jurisdiction; "fishing in
       extraterritorial waters"; "enjoying exterritorial
       privileges and rights" [syn: {extraterritorial},
       {exterritorial}] [ant: {territorial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top