ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extraterrestrial

EH2 K S T R AH0 T ER0 EH1 S T R IY0 AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraterrestrial-, *extraterrestrial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extraterrestrial[ADJ] มาจากนอกโลก, See also: มาจากอวกาศ, มาจากต่างดาว, Syn. alien
extraterrestrial[N] สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก, See also: มนุษย์ต่างดาว, Syn. alien

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraterrestrial geology; astrogeologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraterrestrial radiation๑. การแผ่รังสีนอกโลก๒. รังสีนอกโลก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraterrestrial anthropologyมานุษยวิทยานอกพิภพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you believe in the existence of extraterrestrials?จึงติดป้ายกรณีเหล่านี้ว่า ปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ Deep Throat (1993)
You don't honestly believe this is some kind of an extraterrestrial?อะไรที่เราได้จากที่นี่ จะบอกว่าเราต้องทำอะไรต่อไป Deep Throat (1993)
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว Squeeze (1993)
Mr Mulder, why are those who believe in the existence of extraterrestrial life on this earth not dissuaded by all the evidence to the contrary?คุณ Mulder... ...ทำไมคนที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาว อยู่บนโลกนี้... .. Squeeze (1993)
Search for Extraterrestrial Intelligence?ค้นหาเชาวน์ปัญญา Contact (1997)
Crop signs first emerged in the late '70s with renewed interest in extraterrestrial life.เครื่องหมายนี้พบครั้งแรกเมื่อปลายยุค 70 ทำให้เรากลับมาสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวอีกครั้ง Signs (2002)
Extraterrestrials.มันก็เป็นเรื่องจริง มนุษย์ต่างดาว Signs (2002)
You have any books on extraterrestrials?มีหนังสือเรื่องมนุษย์ต่างดาวมั้ยครับ Signs (2002)
He said there are two reasons why extraterrestrials would visit us... to make contact in the spirit of exploration and furthering the knowledge of the universe, or the other reason...เขาบอกว่าที่มนุษย์ต่างดาวมาหาเรามีเหตุผลสองข้อ ข้อแรกคือมาสำรวจ ติดต่อ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาล Signs (2002)
Maybe you're an extraterrestrial, escaped from a government facility.บางทีคุณอาจเป็นมนุษย์ต่างดาว หลบหนีจากฐานลับของรัฐบาล Chapter Three 'Kindred' (2007)
Non-Biological Extraterrestrials. Try and keep up with the acronyms.วัตถุอชีวภาพจากต่างดาว ทำใจหน่อยเรื่องศัพท์เฉพาะ Transformers (2007)
This is a representative of an extraterrestrial civilization.สิ่งมีชีวิตนี้เป็น ตัวแทนของอารยธรรมจากต่างดาว The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มนุษย์ต่างดาว[N] extraterrestrial being, Syn. คนต่างพิภพ, Example: ตัวละครในนิยายวิทยาศาสตร์มักเป็นมนุษย์ต่างดาวเสมอ, Thai definition: คนจากโลกอื่น
ต่างดาว[ADJ] extraterrestrial, See also: alien, Syn. อวกาศ, นอกโลก, Example: เด็กๆ อยากรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่, Thai definition: ที่เป็นสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นในจักรวาล, ที่ไม่ใช่โลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนต่างพิภพ[n. exp.] (khon tāng phiphop) EN: extraterrestrial being   
มนุษย์ต่างดาว[n. exp.] (manut tāng dāo) EN: extraterrestrial being   FR: extraterrestre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRATERRESTRIAL    EH2 K S T R AH0 T ER0 EH1 S T R IY0 AH0 L
EXTRATERRESTRIAL    EH2 K S T R AH0 T ER2 EH1 S T R IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraterrestrial    (n) ˈɛkstrətərˈɛstrɪəl (e1 k s t r @ t @ r e1 s t r i @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外星生命[wài xīng shēng mìng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, ] extraterrestrial life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
地球外生命[ちきゅうがいせいめい, chikyuugaiseimei] (n) extraterrestrial life; ET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extraterrestrial
   adj 1: originating or located or occurring outside Earth or its
       atmosphere; "is there extraterrestrial life?"
   n 1: a form of life assumed to exist outside the Earth or its
      atmosphere [syn: {extraterrestrial being},
      {extraterrestrial}, {alien}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top