ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extraneous

EH0 K S T R EY1 N IY0 AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraneous-, *extraneous*, extraneou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extraneous(อิคซฺเทร'เนียส) adj. ภายนอก,นอกประเทศ,นอกประเด็น,ไม่เกี่ยวข้อง., See also: extraneousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraneousภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraneous ash; extrinsic ashเถ้าภายนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraneous perilsภัยเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraneous rootรากแปลกปลอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extraneous solutionผลเฉลยแปลกปลอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraneousการรับรู้ภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, I'm highly logical which allows me to slip past extraneous details.จริงๆฉันเป็นคนมีเหตุผล Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
That aperture excludes the chaos of extraneous light rays that surround us.รูรับแสงที่ไม่รวมความสับสนวุ่นวาย ของรังสีแสงภายนอกที่ล้อมรอบเรา Hiding in the Light (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayān lakthān dōi øm) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRANEOUS    EH0 K S T R EY1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraneous    (j) ˈɪkstrˈɛɪnɪəʴs (i1 k s t r ei1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rǒng, ㄖㄨㄥˇ, ] extraneous, #54,943 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extraneous
   adj 1: not pertinent to the matter under consideration; "an
       issue extraneous to the debate"; "the price was
       immaterial"; "mentioned several impertinent facts before
       finally coming to the point" [syn: {extraneous},
       {immaterial}, {impertinent}, {orthogonal}]
   2: not essential; "the ballet struck me as extraneous and
     somewhat out of keeping with the rest of the play"
   3: not belonging to that in which it is contained; introduced
     from an outside source; "water free of extraneous matter";
     "foreign particles in milk" [syn: {extraneous}, {foreign}]
   4: coming from the outside; "extraneous light in the camera
     spoiled the photograph"; "relying upon an extraneous income";
     "disdaining outside pressure groups" [syn: {external},
     {extraneous}, {outside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top