ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extradition

EH2 K S T R AH0 D IH1 SH AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extradition-, *extradition*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

English-Thai: Nontri Dictionary
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [TU Subject Heading]
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การที่ชาติหนึ่งยอมส่งคนในชาติของตนให้แก่อีกชาติหนึ่ง คือคนในชาติที่ถูกกล่าวหา หรือต้องโทษฐานกระทำความผิดภายนอกเขตแดนของตน และเป็นความผิดที่กระทำขึ้นในเขตอำนาจของอีกชาติหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะตัดสินคดี รวมทั้งลงโทษบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นข้ออ้างว่า ในกรณีที่ชนชาติหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมแล้วหลบหนีไปยังต่าง ประเทศนั้น รัฐของผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมีสิทธิที่จะขอให้ต่างประเทศนั้นส่งตัวผู้กระทำ ผิดกลับคืนมา เพื่อส่งตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาลงโทษได้ แต่หลายคนยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ในข้อนี้ มีไม่น้อยที่สนับสนุนหลักการที่ว่า กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองหน้าที่ที่จะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดน กล่าวคือ นอกจากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีต่อกันแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศมิได้รับรองสิทธิที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กัน อย่างไรก็ดี ตามสนธิสัญญาที่มีต่อกัน ผู้ร้ายที่หนีความยุติธรรมจะถูกส่งไปให้อีกประเทศหนึ่งตามสนธิสัญญานั้น จักกระทำโดยวิถีทางการทูต ส่วนผู้หลบหนีเจ้าหน้าที่เพราะเหตุผลทางการเมือง จะส่งข้ามแดนอย่างผู้ร้ายไม่ได้ และเมื่อหลบหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งได้สำเร็จ ประเทศนั้นๆ มักจะให้อาศัยพักพิงในประเทศของตนเป็นในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง [การทูต]
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยมีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศรองรับ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And guarantee: no extradition. And we'll also guarantee, the Spanish government will never know about her whereabout.เรารับรองว่ารัฐบาลสเปน จะไม่รู้ที่อยู่ของเธออย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว The Jackal (1997)
Dae-So would give you that responsibility of extradition?แดโซจะมอบหมายให้เจ้าส่งผู้อพยพกลับงั้นหรือ Episode #1.43 (2006)
No extradition.ไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน The Da Vinci Code (2006)
The agency wanted to be able to move suspected terrorists... without having to formally apply for extradition.พวกจนท.เค้าอยากจะเคลื่อนย้าย_BAR_ ผู้ก่อการร้ายที่น่าสงสัย โดยไม่ต้องทำเรื่องเป็นทางการ Rendition (2007)
Extradition or what?ตามธรรมเนียมหรือไง? Call Waiting (2007)
Some countries don't have extradition treaties with Japan.บางประเทศไม่มีสนธิสัญญาธรรมเนียมกับญี่ปุ่นนะ Goth (2008)
His extradition papers just came in.เอกสารการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพิ่งมาถึง Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
I'll go start your extradition paperwork.ฉัันจะเริ่มทำ งานเอกสารส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเธอ Better Half (2008)
Extradition?ส่งผู้ร้ายข้ามแดนงั้นเหรอ Better Half (2008)
We have no extradition with Venezuela.เราไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเวเน Burn After Reading (2008)
You're smart, there's no extradition treaty there.คุณฉลาดน่ะ ที่จะไม่ต้องเจอ สนธิสันญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน Dex Takes a Holiday (2009)
Extradition between France and the United States is a bureaucratic nightmare, you know that.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ... ... เป็นฝันร้ายของระบบราชการที่คุณรู้ว่า Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (kān song phūrāi khām daēn) EN: extradition   FR: extradition [f]
คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khamrøngkhø hai song phūrāi khām daēn) EN: extradition request   
ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (khøtoklong song phūrāi khām daēn) EN: extradition treaty   FR: traité d'extradition [m]
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (sonthisanyā song phūrāi khām daēn) EN: extradition treaty   FR: traité d'extradition [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRADITION    EH2 K S T R AH0 D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extradition    (n) ˌɛkstrədˈɪʃən (e2 k s t r @ d i1 sh @ n)
extraditions    (n) ˌɛkstrədˈɪʃənz (e2 k s t r @ d i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslieferungsvertrag {m} | Auslieferungsverträge {pl}extradition treaty | extradition treaties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き渡し(P);引渡し[ひきわたし, hikiwatashi] (n) delivery; handing over; turning over; extradition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extradition
   n 1: the surrender of an accused or convicted person by one
      state or country to another (usually under the provisions
      of a statute or treaty)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top