ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extradite

EH1 K S T R AH0 D AY2 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extradite-, *extradite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extradite[VT] ส่งผู้ร้ายข้ามแดน, See also: ส่งอาชญากรข้ามแดน
extradite from[PHRV] ส่งผู้ร้ายหรือคนไม่ดีจาก, See also: ส่งข้ามแดนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extradite(เอคซฺทระไดทฺ') vt. ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน

English-Thai: Nontri Dictionary
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา Heat (1995)
I will tell Dae-So I will extradite the refugees, but once we're out of BuYeo, we will go our own way.หม่อมฉันจะบอกเสด็จพี่แดโซว่าหม่อมฉันจะส่งผู้อพยพกลับ แต่เมื่อเราออกจากพูยอแล้วเราก็จะไปตามเส้นทางของเรา Episode #1.43 (2006)
Give me an order to extradite the refugees to Hyeon-To City.โปรดมีคำสั่งให้ข้าเป็นคนส่งผู้อพยพไปเมืองฮยอนโทด้วยเถอะ Episode #1.43 (2006)
So, i'm being extradited to st. Louis, huh?นี่ผมกำลังถูกส่งตัว ไปเซ็น หลุยส์ งั้นสิ The Usual Suspects (2006)
I go to Hong Kong, far from Dent's jurisdiction and the Chinese will not extradite one of their own.ผมไปฮ่องกง นอกเขตอำนาจของเดนท์ ...และประเทศจีนไม่ส่งอาชญากรข้ามแดน The Dark Knight (2008)
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ The Dark Knight (2008)
The only problem we have is where to extradite him first.ปัญหาเดียวที่เรามีก็คือ จะส่งเขาให้ใครก่อน Ninja Assassin (2009)
You think you can extradite me?คุณคิดว่าสามารถจับฉันในฐานผู้ร้ายข้ามแดนได้งั้น เหรอ The X in the File (2010)
Need you to get him extradited here.อยากให้คุณขอตัวเขา ข้ามเขตมาที่นี่ Weekend at Bobby's (2010)
Extradited for what?ขอข้ามเขตเพื่ออะไร? Weekend at Bobby's (2010)
Do you have any idea what it takes to extradite a prisoner?คุณรู้ไหมว่าต้องใช้อะไรบ้าง เพื่อขอตัวนักโทษข้ามแดน? Weekend at Bobby's (2010)
We want your office to initiate proceedings to extradite Donald Banse to Florida for murder with special circumstance.เราต้องการให้ เจ้าหน้าที่ของคุณ ทำหนังสือ ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดนาลด์ แบนส์ ไปฟลอริด้า ข้อหา ฆาตกรรม ไปพร้อมกับ จนท.แต่งตั้งพิเศษ Pilot (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[V] extradite a criminal or prisoner, Example: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดละเมิดข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[v. exp.] (song phūrāi khām daēn) EN: extradite ; extradite a criminal   FR: extrader

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRADITE    EH1 K S T R AH0 D AY2 T
EXTRADITED    EH1 K S T R AH0 D AY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extradite    (v) ˈɛkstrədaɪt (e1 k s t r @ d ai t)
extradited    (v) ˈɛkstrədaɪtɪd (e1 k s t r @ d ai t i d)
extradites    (v) ˈɛkstrədaɪts (e1 k s t r @ d ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き渡す(P);引渡す;引きわたす[ひきわたす, hikiwatasu] (v5s,vt) to deliver; to extradite; to stretch across; to hand over; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extradite
   v 1: hand over to the authorities of another country; "They
      extradited the fugitive to his native country so he could
      be tried there" [syn: {extradite}, {deliver}, {deport}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top