ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extracurricular

EH2 K S T R AH0 K ER0 IH1 K Y AH0 L ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extracurricular-, *extracurricular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extracurricular[ADJ] นอกหลักสูตร (การศึกษา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, maybe I should cut off his extracurricular activities.งั้นผมควร ตัดงานพิเศษของเขาใช่ไหม Day of the Dead (1985)
Too many extracurricular activities, Max.เธอทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากไป แม็กซ์ Rushmore (1998)
Her list of extracurricular activities is impressive.ความสามารถเธอน่าประทับใจมาก Legally Blonde (2001)
How's it going to look on her college application under extracurriculars-- "Shoots blue collar thugs"?แต่มันจะเป็นยังไงล่ะ ตรงกิจกรรม นอกเวลาเรียนในใบสมัครเรียน/ยิงนักเลงหรอ The O.C. (2003)
Maybe you're gonna go extracurricular with it then.หรือบางทีนายอาจจะล้ำเส้นมากกว่านั้น Allen (2005)
Uh, I had to stay after school for some extracurricular activities.อืม ผมอยุ่หลังโรงเรียนเลิก กับกิจกรรมนอกหลักสูตรบ้างอย่าง The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Glad to hear you've ceased your extracurricular activities.ดีใจที่ได้ยินว่า เจ้าหยุดปฏิบัติการนอกหลักสูตรแล้ว It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
But. If we're thinking about continuing these extracurricular activities...แต่ ถ้าเรากำลังคิดถึง บทเรียนพิเศษ About Last Night (2008)
What concerns me is your extracurricular life.สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือชีวิตส่วนตัวของคุณนอกเวลางาน Pathology (2008)
Schiff has no extracurriculars.ชิฟฟ์เป็นคนที่เล่นตามตำราทุกอย่าง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Has she got issues with the extracurricular?เธอมีปัญหา กับที่ทำงานอยู่ไหมใช่เหรอ Balm (2009)
Extracurricularlied to colle activity. And she got into arizona state.ในช่องความสามารถพิเศษ แล้วเธอก็ได้เข้า อริโซน่า Mash-Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extracurricularWe have extracurricular activities after school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจกรรมนอกหลักสูตร[N] extracurricular activity, Example: ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักเรียน
นอกหลักสูตร[ADJ] extracurricular, Example: คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งมุ่งเน้นจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมนอกหลักสูตร[n. exp.] (kitjakam nøk laksūt) EN: extracurricular activity   FR: activités extrascolaires [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRACURRICULAR    EH2 K S T R AH0 K ER0 IH1 K Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extracurricular    (j) ˌɛkstrəkərˈɪkjulər (e2 k s t r @ k @ r i1 k y u l @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
课外[kè wài, ㄎㄜˋ ㄨㄞˋ, / ] extracurricular, #14,210 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerschulische Bildung {f}extracurricular education [Add to Longdo]
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P) [Add to Longdo]
課外[かがい, kagai] (n,adj-no) extracurricular [Add to Longdo]
課外活動[かがいかつどう, kagaikatsudou] (n) extracurricular activities [Add to Longdo]
課外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson [Add to Longdo]
正課外[せいかがい, seikagai] (n) extracurricular [Add to Longdo]
部活動[ぶかつどう, bukatsudou] (n) (See 部活) club activities; extracurricular activities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extracurricular
   adj 1: outside the regular academic curriculum; "sports and
       drama are popular extracurricular activities"
   2: outside the regular duties of your job or profession
   3: characterized by adultery; "an adulterous relationship";
     "extramarital affairs"; "the extracurricular activities of a
     philandering husband" [syn: {adulterous}, {extramarital},
     {extracurricular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top