ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extraction

IH0 K S T R AE1 K SH AH0 N   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraction-, *extraction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extraction[N] การถอน, See also: การดึงออก
extraction[N] การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
extraction[N] เชื้อสาย, See also: ชาติพันธุ์, Syn. ancestry, descent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย

English-Thai: Nontri Dictionary
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extractionการคัดย่อความ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extraction of a rootการถอดราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extraction, cataractการลอกต้อแก้วตา, การลอกต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, extracapsular cataractการลอกต้อแก้วตาจากถุงหุ้ม, การลอกต้อกระจกจากถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, intracapsular cataractการลอกต้อแก้วตาทั้งถุงหุ้ม, การลอกต้อกระจกทั้งถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, nailการถอดเล็บ [มีความหมายเหมือนกับ onycholysis; onychoschizia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, tooth; odontectomyการถอนฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extractionการสกัด,การดึง,การออกจากตัวอย่าง,การดึงออก,ดึง [การแพทย์]
extractionการสกัด, การแยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของผสม  โดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Extraction (Chemistry)การสกัด (เคมี) [TU Subject Heading]
Extraction Standเครื่องย่อยกลั่นน้ำยาหรือสารละลาย [การแพทย์]
Extraction, Forcepsคลอดโดยใช้คีมดึง,ใช้คีมทำคลอด,คีมดึง,คลอดโดยใช้คีม [การแพทย์]
Extraction, Ion-Pairedการสกัดไอออน-แพร์ [การแพทย์]
Extraction, Obstetricalการคลอดด้วยเครื่องช่วย,การดึงช่วยคลอด [การแพทย์]
Extraction, Solventสกัดด้วยตัวทำละลาย,การสกัด,วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย [การแพทย์]
Extraction, Soxhletการสกัดแบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Extraction, Vaccuumการใช้เครื่องดูดดึงศีรษะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์ The Corporation (2003)
- Extraction's next.- หารือแผนต่อไป The Great Raid (2005)
The liquid extractions and centrifuging on these samples.ทำการแยกสาร และ คุมเครื่องเหวี่ยงของเลือดพวกนี้ Resistance Is Futile (2007)
Provide air cover and vector Black Hawks for extraction.และนำทางให้แบล็คฮอล์ค มารับพวกเราด้วย Transformers (2007)
I have friendly forces moving towards extraction point, over.ผมพบหน่วยทหาร กำลังมุ่งหน้าไปจุดนัดพบ'เปลี่ยน Shooter (2007)
Chuck is on his way to the extraction point right now.กำลังส่งตัวชัคไปยังที่คุมตัว Chuck Versus the Marlin (2008)
CONWAY: Asset is ready for extraction. Send in the chopper.ของพร้อมส่งแล้ว จะไปทาง ฮ. Chuck Versus the Marlin (2008)
- Request team extraction. - I'm on it.- ขอความช่วยเหลือด้วย Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Abort mission. Extraction required.ยกเลิกภารกิจ ถอนตัวเดี๋ยวนี้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Tonight's exercise is a rescue extraction.การฝึกซ้อมสำหรับคืนนี้คือ การช่วยนำตัวออกมา Goodbye to All That (2008)
The extraction team will be here soon, but we got to move.หน่วยกู้ภัยกำลังเดินทางมา แต่เราต้องรีบไป Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Extraction. That is what brought you here..การสกัด นั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมาที่นี่. Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extractionHis antibody is a painless extraction.
extractionIs there any other way besides extraction?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสกัด[N] extraction, Syn. การกลั่น, การกรอง, Example: การสกัดกลิ่นดอกไม้มาทำหัวเชื้อน้ำหอมเป็นความสามารถเฉพาะด้าน, Thai definition: การเค้นแยกเอาออกมา เช่น การสกัดน้ำมัน การสกัดยาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption   FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟัน[n. exp.] (kān thøn fan) EN: drawing a tooth   FR: extraction d'une dent [f]
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent   FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaolaokø) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent   FR: origine généalogique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRACTION    IH0 K S T R AE1 K SH AH0 N
EXTRACTIONS    IH0 K S T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraction    (n) ˈɪkstrˈækʃən (i1 k s t r a1 k sh @ n)
extractions    (n) ˈɪkstrˈækʃənz (i1 k s t r a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abziehwerkzeug {n}; Ausbauwerkzeug {n}; Lösewerkzeug {n}extraction tool [Add to Longdo]
Abzugshaube {f}extraction fan [Add to Longdo]
Anzapfschema {n}extraction diagram [Add to Longdo]
Anzapfstufe {f}extraction stage [Add to Longdo]
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force [Add to Longdo]
Entnahme von Rückinformationen (Funktechnik; TV)extraction of upstream information [Add to Longdo]
Entnahmedruck {m}extraction pressure [Add to Longdo]
Entnahmeventil {n}extraction valve [Add to Longdo]
Extrakt {m}; Extraktion {f}; Entziehung {f}; Entzug {m} | Extrakte {pl}extraction | extractions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
開平[かいへい, kaihei] (n,vs) extraction of square root [Add to Longdo]
開方[かいほう, kaihou] (n) extraction of roots [Add to Longdo]
開法[かいほう, kaihou] (n) {math} extraction of roots; evolution [Add to Longdo]
開立[かいりゅう, kairyuu] (n,vs) extraction of cubic root [Add to Longdo]
採金[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold [Add to Longdo]
採炭[さいたん, saitan] (n,vs) coal mining; coal extraction; (P) [Add to Longdo]
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil [Add to Longdo]
搾油[さくゆ, sakuyu] (n,vs) oil expression (extraction) [Add to Longdo]
自己抜糸[じこばっし, jikobasshi] (n,vs) (See 抜糸) self-removal of stitches (esp. of pets, animals); self-extraction of sutures [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extraction
   n 1: the process of obtaining something from a mixture or
      compound by chemical or physical or mechanical means
   2: properties attributable to your ancestry; "he comes from good
     origins" [syn: {origin}, {descent}, {extraction}]
   3: the action of taking out something (especially using effort
     or force); "the dentist gave her a local anesthetic prior to
     the extraction"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top