ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extortion

IH0 K S T AO1 R SH AH0 N   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extortion-, *extortion*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail

English-Thai: Nontri Dictionary
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extortionการกรรโชก [ดู racketeering และ shakedown ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extortionการกรรโชก [ดู racketeering] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extortionate (adj ) มากเกินกว่าที่จะยอมรับได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's extortion!ที่กรรโชก! Showtime (2002)
Umm... you're not... a sex extortionist, are you?อืม เธอไม่ใช่จอมโจรปล้นสวาทใช่เปล่า หรือว่าใช่ Almost Love (2006)
Extortion is. So go ahead.แต่การบังคับนี่สิ เอาเลย The Right Stuff (2007)
The man's an extortionist.หมอนี่เขี้ยวใช่เล่น Transformers (2007)
Bribery, extortion, murder, you name it.สินบน,ข่มขู่,ฆาตรกรรม แล้วแต่จะเรียก War (2007)
I've got a desk full of murderers, rapists, extortionists, bomb bandits, and you.งานฉันท่วมโต๊ะ มีแต่พวกฆ่าตกร ข่มขืน เรียกค่าไถ่ วางระเบิด แล้วก็แก Slumdog Millionaire (2008)
No prior arrest for extortion?ไม่เคยถูกจับ? The Legend (2008)
So it looks legal,but it's extortion.ฉันเดาว่าเจ้าของเรือยอร์ชผู้สาบสูญของเรา คงจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย Raging Cannibal (2008)
Like extortion and kidnapping.เช่น การลักพาตัว และการขู่กรรโชก The Magnificent Archibalds (2008)
Kidnappning, extortion, assault on this man Brown here, as well as your previous problems with the law, I mean...ลักพาตัว ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายคุณบราวน์ เท่ากับว่าปัญหาของคุณก่อนหน้านี้ กับกฏหมายพวกนี้ The Bank Job (2008)
He's a crazy dope-smoking lunatic pimp extortionist, that's what he is.เขาเป็นคนบ้าระห่ำที่เสพยาเสพติด และเป็นแมงดาชอบข่มขู่ นั่นไงที่เขาเป็น The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกรรโชก[n. exp.] (kān kanchōk) EN: extortion   FR: extorsion [f]
การขูดรีดเงิน[n. exp.] (kān khūtrīt ngoen) EN: extortion   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTORTION    IH0 K S T AO1 R SH AH0 N
EXTORTIONATE    IH0 K S T AO1 R SH AH0 N AH0 T
EXTORTIONATE    IH0 K S T AO1 R SH AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extortion    (n) ˈɪkstˈɔːʃən (i1 k s t oo1 sh @ n)
extortions    (n) ˈɪkstˈɔːʃənz (i1 k s t oo1 sh @ n z)
extortionate    (j) ˈɪkstˈɔːʃənət (i1 k s t oo1 sh @ n @ t)
extortionately    (a) ˈɪkstˈɔːʃənətliː (i1 k s t oo1 sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, / ] extortion by taking advantage of sb's weakness, #89,192 [Add to Longdo]
敲诈勒索罪[qiāo zhà lè suǒ zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, / ] extortion and blackmail [Add to Longdo]
敲诈罪[qiāo zhà zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] extortion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erpressung {f} | Erpressungen {pl}extortion | extortions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たかり[, takari] (n) extortion; sponging [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
喝上げ[かつあげ, katsuage] (n,vs) (uk) (sl) extortion of money or goods (e.g. from lower year students); shakedown [Add to Longdo]
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand [Add to Longdo]
強奪[ごうだつ, goudatsu] (n,vs) pillage; seizure; hijacking; plunder; extortion; (P) [Add to Longdo]
強要[きょうよう, kyouyou] (n,vs) coercion; extortion; compulsion; force; (P) [Add to Longdo]
恐喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) blackmail; extortion; threat (to extort money); (P) [Add to Longdo]
恐喝罪[きょうかつざい, kyoukatsuzai] (n) (the crime of) extortion [Add to Longdo]
恐喝未遂[きょうかつみすい, kyoukatsumisui] (n) attempted extortion; extortion attempt [Add to Longdo]
虎落[もがり, mogari] (n) bamboo fence; extortion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extortion
   n 1: an exorbitant charge
   2: unjust exaction (as by the misuse of authority); "the
     extortion by dishonest officials of fees for performing their
     sworn duty"
   3: the felonious act of extorting money (as by threats of
     violence)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top