ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extol

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extol-, *extol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extol(vt) สรรเสริญ, See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ, Syn. eulogize, laud, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extol(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment, extollment n., Syn. laud
extoll(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment, extollment n., Syn. laud

English-Thai: Nontri Dictionary
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลิมพระเกียรติ(v) glorify, See also: extol, honor, exalt, celebrate, Syn. สรรเสริญ, Example: จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ในการที่ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาในรัชสมัยของพระองค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม[chaloēm] (v) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward
เฉลิมพระเกียรติ[chaloēmphrakīet] (v) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate
สรรเสริญ[sansoēn = sanrasoēn] (v) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol  FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ยอ[yø] (v) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud  FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger
ยก[yok] (v) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol  FR: louer ; rendre hommage

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTOL IH0 K S T OW1 L
EXTOLS IH0 K S T OW1 L Z
EXTOLLED IH0 K S T OW1 L D
EXTOLLING IH0 K S T OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extol (v) ˈɪkstˈoul (i1 k s t ou1 l)
extols (v) ˈɪkstˈoulz (i1 k s t ou1 l z)
extolled (v) ˈɪkstˈould (i1 k s t ou1 l d)
extolling (v) ˈɪkstˈoulɪŋ (i1 k s t ou1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そやす[soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol [Add to Longdo]
顕揚[けんよう, kenyou] (n,vs) extolling; exalting [Add to Longdo]
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky [Add to Longdo]
称える;讃える[たたえる, tataeru] (v1,vt) to extol; to give praise [Add to Longdo]
称揚[しょうよう, shouyou] (n,vs) praise; admiration; exalting; extolling [Add to Longdo]
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire [Add to Longdo]
賞賛して措かない[しょうさんしておかない, shousanshiteokanai] (adj-i) applaud highly; extol [Add to Longdo]
嘆美;歎美[たんび, tanbi] (n,vs) admiration; adoration; extolling [Add to Longdo]
褒めそやす;誉めそやす;褒め称す[ほめそやす, homesoyasu] (v5s) to praise; to extol [Add to Longdo]
褒めちぎる;誉めちぎる[ほめちぎる, homechigiru] (v5r,vt) to praise (to the skies); to sing the praises (of); to extol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extol
   v 1: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
      children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
      {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top