ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extirpate

EH1 K S T ER0 P EY2 T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extirpate-, *extirpate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extirpate[VT] ทำลายจนหมดสิ้น (คำทางการ), See also: ถอนรากถอนโคน, ทำลายล้าง, กำจัด, Syn. annihilate, destroy, exterminate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extirpate(เอคซฺ'เทอเพท) vt. เอาออกสิ้น,ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน., See also: extirpation n. extirpative adj. extirpator n., Syn. exterminate

English-Thai: Nontri Dictionary
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนรากถอนโคน[V] extirpate, See also: abolish, annihilate, destroy, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก, Example: ความสับสนอลหม่านส่งผลให้ครอบครัวมากหลาย ถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคม, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
ถอนรากถอนโคน[v. exp.] (thøn rāk thøn khōn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot   
ถอนยวง[v.] (thønyūang) EN: destroy ; root out ; uproot ; extirpate   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTIRPATE    EH1 K S T ER0 P EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extirpate    (v) ˈɛkstəpɛɪt (e1 k s t @ p ei t)
extirpated    (v) ˈɛkstəpɛɪtɪd (e1 k s t @ p ei t i d)
extirpates    (v) ˈɛkstəpɛɪts (e1 k s t @ p ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extirpate
   v 1: destroy completely, as if down to the roots; "the vestiges
      of political democracy were soon uprooted" "root out
      corruption" [syn: {uproot}, {eradicate}, {extirpate}, {root
      out}, {exterminate}]
   2: pull up by or as if by the roots; "uproot the vine that has
     spread all over the garden" [syn: {uproot}, {extirpate},
     {deracinate}, {root out}]
   3: surgically remove (an organ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top