ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extinguisher

IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extinguisher-, *extinguisher*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extinguisher(อิคซฺทิง'กวิชเชอะ) n. ผู้ทำให้ดับ,ผู้ยกเลิก,เครื่องดับเพลิง,เครื่องดับตะเกียงหรือเทียน
fire extinguishern. เครื่องดับเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
FIRE fire extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fire extinguishers!-เครื่องดับเพลิง Akira (1988)
Get an extinguisher.ไปเอาถังดับไฟมา Jumanji (1995)
- Get an extinguisher, and get that fire out.- เอาเครื่องดับเพลิงมาดับไฟ Crash (2004)
Get off me! Try and find the fire extinguisher!ปล่อยฉัน พยายามหาเครื่องดับไฟ! Zathura: A Space Adventure (2005)
There's a spare key under the fire extinguisher.มีกุญแจสำรอง อยู่ใต้เครื่องดับเพลิงน่ะ Just Like Heaven (2005)
Under the fire extinguisher.ที่อยู่ใต้ถังดับเพลิง Just Like Heaven (2005)
Inhale some oxygen. You want me to inhale from this fire extinguisher?พ่อ House of Fury (2005)
I bought one of those mini halon fire extinguishersฉันซื้อถังดับเพลิง/Nอันเล็ก ๆ มา Compulsion (2005)
There was an incident last night with the fire extinguisher.There was an incident last night with the fire extinguisherNight at the Museum (2006)
Where are the goddamn extinguishers?แซลลีย์! เครื่องดับเพลิงบ้านั่นอยู่ไหน? The Mist (2007)
Find some extinguishers.เอาเครื่องดับเพลิงมา Resident Evil: Degeneration (2008)
It's not working! Get the fire extinguisher!มันใช่ไม่ได้ เอาเครื่องดับเพลิงมา Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องดับเพลิง[n.] (Khreūang dap phloēng) EN: extinguisher   FR: extincteur [m]
ถังดับเพลิง[n.] (thang dap phloēng) EN: fire extinguisher   FR: extincteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTINGUISHER    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH ER0
EXTINGUISHERS    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extinguisher    (n) ˈɪkstˈɪŋwɪʃər (i1 k s t i1 ng w i sh @ r)
extinguishers    (n) ˈɪkstˈɪŋwɪʃəz (i1 k s t i1 ng w i sh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
火消し壷;火消壷;火消し壺;火消壺[ひけしつぼ, hikeshitsubo] (n) charcoal extinguisher [Add to Longdo]
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end) [Add to Longdo]
消し壺[けしつぼ, keshitsubo] (n) (jar used as a) charcoal extinguisher [Add to Longdo]
消火器[しょうかき, shoukaki] (n) fire extinguisher; (P) [Add to Longdo]
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extinguisher
      n 1: a manually operated device for extinguishing small fires
           [syn: {fire extinguisher}, {extinguisher}, {asphyxiator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top