ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extinguished

IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extinguished-, *extinguished*, extinguish, extinguishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extinguished[ADJ] ดับ (ไฟ, แสง)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinguishedไม่มีคลื่นเลย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extinguishedHe extinguished the fire.
extinguishedMy hope has been extinguished by his remark.
extinguishedThe firemen quickly extinguished the blaze.
extinguishedThe fire was extinguished at once.
extinguishedThe fire was soon extinguished.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTINGUISHED    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extinguished    (v) ˈɪkstˈɪŋwɪʃt (i1 k s t i1 ng w i sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
消え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive [Add to Longdo]
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1,vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely [Add to Longdo]
百物語[ひゃくものがたり, hyakumonogatari] (n) round of ghost stories (trad. at night with a lamp or candle being extinguished after each story) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extinguished
      adj 1: of a conditioned response; caused to die out because of
             the absence or withdrawal of reinforcement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top