ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extinguish

IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extinguish-, *extinguish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extinguish[VT] ทำลาย, See also: ทำให้หมดไป, Syn. annihilate, destroy, exterminate
extinguish[VT] ทำให้ไฟดับ, See also: ดับไฟ, ดับแสง, Syn. put out
extinguished[ADJ] ดับ (ไฟ, แสง)
extinguishment[N] การดับ (ไฟ, แสง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extinguish(อิคซฺทิง'กวิช) vt. ดับ,ทำให้สิ้น,ยกเลิก,ยุติ,ชำระหนี้., See also: extinguishable adj. extinguishment n., Syn. douse
extinguisher(อิคซฺทิง'กวิชเชอะ) n. ผู้ทำให้ดับ,ผู้ยกเลิก,เครื่องดับเพลิง,เครื่องดับตะเกียงหรือเทียน
fire extinguishern. เครื่องดับเพลิง
inextinguishable(อินอิคซฺทิง'กลิชชะเบิล) adj. ดับไม่ได้,หยุดยั้งไม่ได้,ขจัดไม่ได้., See also: inextinguishably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
extinguish(vt) ดับ,ทำให้สิ้น,ยุติ,ระงับ,เลิก
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
FIRE fire extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง
inextinguishable(adj) ขจัดไม่ได้,ดับไม่ได้,หยุดยั้งไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extinguishmentความระงับสิ้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinguishedไม่มีคลื่นเลย [การแพทย์]
Extinguishment of debtsการระงับหนี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fire extinguishers!-เครื่องดับเพลิง Akira (1988)
Get an extinguisher.ไปเอาถังดับไฟมา Jumanji (1995)
- Get an extinguisher, and get that fire out.- เอาเครื่องดับเพลิงมาดับไฟ Crash (2004)
Get off me! Try and find the fire extinguisher!ปล่อยฉัน พยายามหาเครื่องดับไฟ! Zathura: A Space Adventure (2005)
There's a spare key under the fire extinguisher.มีกุญแจสำรอง อยู่ใต้เครื่องดับเพลิงน่ะ Just Like Heaven (2005)
Under the fire extinguisher.ที่อยู่ใต้ถังดับเพลิง Just Like Heaven (2005)
Inhale some oxygen. You want me to inhale from this fire extinguisher?พ่อ House of Fury (2005)
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป Sad Movie (2005)
I bought one of those mini halon fire extinguishersฉันซื้อถังดับเพลิง/Nอันเล็ก ๆ มา Compulsion (2005)
The first knife is the most important, for it extinguishes physical life and sets the center of the cross.มีดเล่มแรกสำคัญมาก เพื่อจะได้สินสุดชีวิตลง และลงตรงกลางของไม้กางเขน The Omen (2006)
The subsequent knives extinguish spiritual life and radiate outwards.ต่อมาแทงด้วยมีดให้ตายลง และวิญญาณได้ออกจากร่าง The Omen (2006)
There was an incident last night with the fire extinguisher.There was an incident last night with the fire extinguisher. Night at the Museum (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extinguishDon't forget to extinguish your cigarette.
extinguishHe extinguished the fire.
extinguishMy hope has been extinguished by his remark.
extinguishThe air was blocked off, extinguishing the fire.
extinguishThe fireman could not extinguish the flames.
extinguishThe firemen quickly extinguished the blaze.
extinguishThe fire was extinguished at once.
extinguishThe fire was soon extinguished.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอด[V] die out, See also: extinguish, go out, Example: เขาเติมฟืนเล็กๆ ลงในกองไฟที่ใกล้จะมอด, Thai definition: จวนจะดับ (ใช้แก่ไฟ)
ดับทุกข์[V] extinguish one's sorrows, See also: end the suffering, Example: เขาดับทุกข์ที่เข้ามารุมเร้าด้วยการเข้าวัดไปนั่งสมาธิ, Thai definition: ทำให้ความทุกข์หมดไป
ดับไฟ[V] extinguish a fire, See also: put out a fire, Ant. จุดไฟ, ติดไฟ, Example: หากคุณฝันว่าได้ดับไฟที่กำลังไหม้ โหรทายว่า จะมีเคราะห์เล็กๆน้อยๆ แต่จะผ่านพ้นไปไม่ถึงกับรุนแรง, Thai definition: ทำให้หมดเปลวไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดับไฟ[v. exp.] (dap fai) EN: extinguish   FR: éteindre le feu
เครื่องดับเพลิง[n.] (Khreūang dap phloēng) EN: extinguisher   FR: extincteur [m]
ถังดับเพลิง[n.] (thang dap phloēng) EN: fire extinguisher   FR: extincteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTINGUISH    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH
EXTINGUISHED    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH T
EXTINGUISHER    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH ER0
EXTINGUISHERS    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH ER0 Z
EXTINGUISHING    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH IH0 NG
EXTINGUISHMENT    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extinguish    (v) ˈɪkstˈɪŋwɪʃ (i1 k s t i1 ng w i sh)
extinguished    (v) ˈɪkstˈɪŋwɪʃt (i1 k s t i1 ng w i sh t)
extinguisher    (n) ˈɪkstˈɪŋwɪʃər (i1 k s t i1 ng w i sh @ r)
extinguishes    (v) ˈɪkstˈɪŋwɪʃɪz (i1 k s t i1 ng w i sh i z)
extinguishers    (n) ˈɪkstˈɪŋwɪʃəz (i1 k s t i1 ng w i sh @ z)
extinguishing    (v) ˈɪkstˈɪŋwɪʃɪŋ (i1 k s t i1 ng w i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] extinguish (of fire), #245,868 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火消し;火消[ひけし, hikeshi] (n) (1) extinguishing a fire; (2) (Edo-period) fireman [Add to Longdo]
火消し壷;火消壷;火消し壺;火消壺[ひけしつぼ, hikeshitsubo] (n) charcoal extinguisher [Add to Longdo]
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end) [Add to Longdo]
消え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive [Add to Longdo]
消し止める[けしとめる, keshitomeru] (v1,vt) to put out; to extinguish [Add to Longdo]
消し壺[けしつぼ, keshitsubo] (n) (jar used as a) charcoal extinguisher [Add to Longdo]
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P) [Add to Longdo]
消火[しょうか, shouka] (n,vs) (See 防火・ぼうか) fire fighting; extinguishing a fire; (P) [Add to Longdo]
消火器[しょうかき, shoukaki] (n) fire extinguisher; (P) [Add to Longdo]
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extinguish
   v 1: put an end to; kill; "The Nazis snuffed out the life of
      many Jewish children" [syn: {snuff out}, {extinguish}]
   2: put out, as of fires, flames, or lights; "Too big to be
     extinguished at once, the forest fires at best could be
     contained"; "quench the flames"; "snuff out the candles"
     [syn: {snuff out}, {blow out}, {extinguish}, {quench}] [ant:
     {ignite}, {light}]
   3: extinguish by crushing; "stub out your cigar" [syn: {stub
     out}, {crush out}, {extinguish}, {press out}]
   4: terminate, end, or take out; "Let's eliminate the course on
     Akkadian hieroglyphics"; "Socialism extinguished these
     archaic customs"; "eliminate my debts" [syn: {extinguish},
     {eliminate}, {get rid of}, {do away with}]
   5: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
     population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
     {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top