ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extinction

IH0 K S T IH1 NG K SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extinction-, *extinction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extinction(n) การสูญพันธุ์, Syn. nonexistence

English-Thai: Nontri Dictionary
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extinction coefficientสัมประสิทธิ์เอกซ์ทิงชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
extinction of obligationความระงับแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinctionการลดพฤติกรรม [การแพทย์]
Extinction (Biology)การสูญพันธุ์ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Extinction Coefficientสัมประสิทธิ์การดับสูญ,ค่าสัมประสิทธิ์การดูดแสง [การแพทย์]
Extinction coefficientสัมประสิทธิของการลด ความสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Extinction Techniquesเทคนิคการดับสูญ [การแพทย์]
Extinction, Experimentalการทดลองลดพฤติกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extinctionExtinction is part of evolution.
extinctionGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
extinctionMany fragile species are on the verge of extinction.
extinctionMany species of insects are on the verge of extinction.
extinctionSome wild animals are on the verge of extinction.
extinctionThere are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสูญพันธุ์(n) extinction, Example: การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าสืบเนื่องมาจาการทำลายล้างของมนุษย์
ทุกขนิโรธ(n) extinction of suffering, Thai Definition: ความดับทุกข์, เป็นชื่อของอริยสัจข้อที่ 3, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิพพาน[nipphān] (n) EN: nirvana ; salvation  FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[nirot] (n) EN: nirodha ; cessation (of suffering)  FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
ตกอยู่ในอันตราย[tok yū nai antarāi] (v, exp) EN: endanger  FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTINCTION IH0 K S T IH1 NG K SH AH0 N
EXTINCTION IH0 K S T IH1 NG SH AH0 N
EXTINCTIONS IH0 K S T IH1 NG K SH AH0 N Z
EXTINCTIONS IH0 K S T IH1 NG SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extinction (n) ˈɪkstˈɪŋkʃən (i1 k s t i1 ng k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tilgung {f} | Tilgungen {pl}extinction | extinctions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction [Add to Longdo]
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] (n) {comp} extinction ratio [Add to Longdo]
絶滅[ぜつめつ, zetsumetsu] (n,vs,adj-no) destruction; extinction; (P) [Add to Longdo]
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
廃絶[はいぜつ, haizetsu] (n,vs) extinction; abolition; (P) [Add to Longdo]
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed [Add to Longdo]
野生絶滅[やせいぜつめつ, yaseizetsumetsu] (n,adj-no) extinction in the wild [Add to Longdo]
湮滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) extinction; destruction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] extinction ratio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extinction
   n 1: no longer active; extinguished; "the extinction of the
      volcano"
   2: no longer in existence; "the extinction of a species" [syn:
     {extinction}, {defunctness}]
   3: the reduction of the intensity of radiation as a consequence
     of absorption and radiation
   4: complete annihilation; "they think a meteor cause the
     extinction of the dinosaurs" [syn: {extinction},
     {extermination}]
   5: a conditioning process in which the reinforcer is removed and
     a conditioned response becomes independent of the conditioned
     stimulus [syn: {extinction}, {experimental extinction}]
   6: the act of extinguishing; causing to stop burning; "the
     extinction of the lights" [syn: {extinction},
     {extinguishing}, {quenching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top