ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extinction

IH0 K S T IH1 NG K SH AH0 N   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extinction-, *extinction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extinction[N] การสูญพันธุ์, Syn. nonexistence

English-Thai: Nontri Dictionary
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extinction coefficientสัมประสิทธิ์เอกซ์ทิงชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
extinction of obligationความระงับแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinctionการลดพฤติกรรม [การแพทย์]
Extinction (Biology)การสูญพันธุ์ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Extinction Coefficientสัมประสิทธิ์การดับสูญ,ค่าสัมประสิทธิ์การดูดแสง [การแพทย์]
Extinction coefficientสัมประสิทธิของการลด ความสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Extinction Techniquesเทคนิคการดับสูญ [การแพทย์]
Extinction, Experimentalการทดลองลดพฤติกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every species can smell its own extinction.สิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้กลิ่นการทำลายล้างของมัน In the Mouth of Madness (1994)
You can play extinction later.เอาไว้เล่นทีหลัง. Ice Age (2002)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
We've hunted them to the brink of extinction.เราจะล่าพวกมัน ให้มันใกล้ถึงจุดสูญพันธ์ Underworld (2003)
It was E. O. Wilson's expression for species extinctionมันเป็นคำพูดของ อี โอ วิลสัน เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต The Corporation (2003)
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The Iga Ninja faces extinction.อิกะ นินจา กำลังจะสาบสูญไป Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Well, don't that put the "stink" in extinction?ดี, อย่าใส่ "เหม็น" ในการสูญพันธุ์? Ice Age: The Meltdown (2006)
Manny, brink of extinction's a bad time to be picky.แมนนี่ ขอบของการสูญพันธุ์ เป็นเวลาที่แย่ที่จะจู้จี้จุกจิก Ice Age: The Meltdown (2006)
Join them in extinction!สูญพันธ์ไปกับพวกมันเลย Transformers (2007)
Pushing humankind to the edge of extinction.ทำให้มนุษยชาติเกิอบจะพบกับการสูญพันธุ์ I Am Legend (2007)
The manatee's on the brink of extinction.#129 00; 08; 24; Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extinctionExtinction is part of evolution.
extinctionGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
extinctionMany fragile species are on the verge of extinction.
extinctionMany species of insects are on the verge of extinction.
extinctionSome wild animals are on the verge of extinction.
extinctionThere are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสูญพันธุ์[N] extinction, Example: การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าสืบเนื่องมาจาการทำลายล้างของมนุษย์
ทุกขนิโรธ[N] extinction of suffering, Thai definition: ความดับทุกข์, เป็นชื่อของอริยสัจข้อที่ 3, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; salvation   FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[n.] (nirot) EN: nirodha ; cessation (of suffering)   FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
ตกอยู่ในอันตราย[v. exp.] (tok yū nai antarāi) EN: endanger   FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTINCTION    IH0 K S T IH1 NG K SH AH0 N
EXTINCTION    IH0 K S T IH1 NG SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extinction    (n) ˈɪkstˈɪŋkʃən (i1 k s t i1 ng k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tilgung {f} | Tilgungen {pl}extinction | extinctions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction [Add to Longdo]
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] (n) {comp} extinction ratio [Add to Longdo]
絶滅[ぜつめつ, zetsumetsu] (n,vs,adj-no) destruction; extinction; (P) [Add to Longdo]
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
廃絶[はいぜつ, haizetsu] (n,vs) extinction; abolition; (P) [Add to Longdo]
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed [Add to Longdo]
野生絶滅[やせいぜつめつ, yaseizetsumetsu] (n,adj-no) extinction in the wild [Add to Longdo]
湮滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) extinction; destruction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] extinction ratio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extinction
   n 1: no longer active; extinguished; "the extinction of the
      volcano"
   2: no longer in existence; "the extinction of a species" [syn:
     {extinction}, {defunctness}]
   3: the reduction of the intensity of radiation as a consequence
     of absorption and radiation
   4: complete annihilation; "they think a meteor cause the
     extinction of the dinosaurs" [syn: {extinction},
     {extermination}]
   5: a conditioning process in which the reinforcer is removed and
     a conditioned response becomes independent of the conditioned
     stimulus [syn: {extinction}, {experimental extinction}]
   6: the act of extinguishing; causing to stop burning; "the
     extinction of the lights" [syn: {extinction},
     {extinguishing}, {quenching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top