ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

external storage

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -external storage-, *external storage*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage

Japanese-English: EDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] (n) {comp} external storage; auxiliary storage [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] (n) {comp} external storage (equipment) [Add to Longdo]
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] (n) {comp} external storage; auxiliary storage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment) [Add to Longdo]
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 external storage
   n 1: a data storage device that is not the main memory of a
      computer [syn: {auxiliary storage}, {external storage},
      {secondary storage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top