ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

external ear

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -external ear-, *external ear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
external ear[N] หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
external earหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกหู[n. exp.] (kok hū) EN: base of the ear ; base of the external ear ; stem of the ear   FR: base de l'oreille externe [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外耳[がいじ, gaiji] (n) external ear; concha [Add to Longdo]
耳殻[じかく, jikaku] (n) external ear; auricle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  external ear
      n 1: the part of the ear visible externally [syn: {external
           ear}, {outer ear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top