ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

external

IH0 K S T ER1 N AH0 L   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -external-, *external*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
external[ADJ] ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย), Syn. outside, surface
external[ADJ] ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
external[N] ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. exterior, outside
external ear[N] หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage

English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory canalช่องหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory meatus; meatus, external acousticปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external castรูปพิมพ์ด้านนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
external combustion engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
external debtหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
external divisionการแบ่งภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
external earหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external equalizerท่อรักษาสมภาพภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
external fistulaทางทะลุสู่ภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Externalภายนอก,ด้านนอก [การแพทย์]
External auditการสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก [การบัญชี]
external combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายนอก, เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงอยู่ภายนอกเครื่อง ได้แก่ เครื่องจักรไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
External debtหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External debt reportingการรายงานเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External documentเอกสารจากแหล่งภายนอก [การบัญชี]
External efficiencyประสิทธิภาพภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
External financeเงินทุนจากภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
external forceแรงภายนอก, แรงจากนอกระบบที่ทำให้ระบบเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เช่น ในการเปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งจะต้องมีแรงภายนอกมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
External Migrarion การย้ายถิ่นภายนอก
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All external controls are turned off.ระบบควบคุมภายนอกถูกปิด! Ghost in the Shell (1995)
And you know it has nothing to do with anything external.คุณรู้ว่าที่มันปั๋งขึ้นมานั้น ไม่ใช่ลักษณะภายนอก As Good as It Gets (1997)
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้ Bicentennial Man (1999)
I want to make it very clear this is an external physical upgrade only.มาทำความเข้าใจกันก่อน นี่เป็นงานปรับภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น Bicentennial Man (1999)
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
There's a terrible word that economists use for this called externalities.มีคำที่แย่มากที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เรียกสิ่งนี้ นั่นคือ "การผลักภาระ" The Corporation (2003)
An externality is the effect of a transaction between two individuals.การผลักภาระคือผลกระทบที่เกิดจาก (มิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล) ธุรกรรมระหว่างคนสองคน The Corporation (2003)
And that is where externalities come from that notion of let somebody else deal with that.นั่นแหละคือการผลักภาระ ให้คนอื่นรับภาระแทน The Corporation (2003)
A corporation is an externalizing machine in the same way that a shark is a killing machine.บรรษัทคือเครื่องจักรของการผลักภาระ เช่นเดียวกับปลาฉลามเป็นเครื่องจักรนักฆ่า The Corporation (2003)
The pressure is on the corporation to deliver results now and to externalize any cost that this unwary or uncaring public will allow it to eternalize.บรรษัทมีแรงกดดัน ที่ต้องสร้างผลประกอบการเดี๋ยวนี้ และผลักภาระต้นทุนออกไปให้มากที่สุด The Corporation (2003)
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ The Corporation (2003)
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ Fantastic Four (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
externalAll his injuries are external.
externalExternal application only.
externalExternal pressure grows ever more intense.
externalFor external use only, do not ingest.
externalSave it on the external hard drive.
externalThat politician is well versed in internal and external conditions.
externalThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
externalThere is no external influence in that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
พาเหียร[ADJ] external, See also: outside, Syn. ภายนอก, ข้างนอก, Thai definition: ที่เลยพ้นออกไปจากภายใน
รูหู[N] auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
สัมผัสนอก[N] external rhyme, Ant. สัมผัสใน, Example: เราไม่นิยมใช้คำตายในสัมผัสนอกของบทกลอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองแห่งคำประพันธ์ที่อยู่ต่างวรรคกันตามข้อบังคับ
โฉม[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
การต่างประเทศ[N] foreign affairs, See also: external affairs, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ
รูปร่าง[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ, Example: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
จ้างหน่วยงานภายนอก[v. exp.] (jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsource   FR: externaliser
การจ้างหน่วยงานภายนอก[n. exp.] (kān jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsourcing   FR: externalisation [f]
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
การตรวจสอบภายนอก[n. exp.] (kān trūatsøp phāinøk) EN: external audit   FR: audit externe [m]
การวิเคราะห์ภายนอก[n. exp.] (kān wikhrǿ phāinøk) EN: external analysis   
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[n. exp.] (khø jamkat jāk patjai phāinøk) EN: external constraints   
กกหู[n. exp.] (kok hū) EN: base of the ear ; base of the external ear ; stem of the ear   FR: base de l'oreille externe [f]
แหล่งข้อมูลอื่น[n. exp.] (laēng khømūn eūn) EN: external link [m]   FR: lien externe [m]
มุมภายนอก[n. exp.] (mum phāinøk) EN: exterior angle ; external angle   FR: angle externe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERNAL    IH0 K S T ER1 N AH0 L
EXTERNALLY    IH0 K S T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
external    (n) ˈɪkstˈɜːʴnl (i1 k s t @@1 n l)
externals    (n) ˈɪkstˈɜːʴnlz (i1 k s t @@1 n l z)
externally    (a) ˈɛkstˈɜːʴnəliː (e1 k s t @@1 n @ l ii)
externalize    (v) ˈɪkstˈɜːʴnəlaɪz (i1 k s t @@1 n @ l ai z)
externalized    (v) ˈɪkstˈɜːʴnəlaɪzd (i1 k s t @@1 n @ l ai z d)
externalizes    (v) ˈɪkstˈɜːʴnəlaɪzɪz (i1 k s t @@1 n @ l ai z i z)
externalizing    (v) ˈɪkstˈɜːʴnəlaɪzɪŋ (i1 k s t @@1 n @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对外[duì wài, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] external; foreign; pertaining to external or foreign (affairs), #2,149 [Add to Longdo]
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] external; foreign; outside, #4,777 [Add to Longdo]
外部[wài bù, ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ, ] external part; external, #4,875 [Add to Longdo]
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] external; outside; outward appearance, #6,219 [Add to Longdo]
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, ] external help; foreign aid, #6,409 [Add to Longdo]
外在[wài zài, ㄨㄞˋ ㄗㄞˋ, ] external; extrinsic, #11,637 [Add to Longdo]
外力[wài lì, ㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, ] external force; pressure from outside, #20,820 [Add to Longdo]
外用[wài yòng, ㄨㄞˋ ㄩㄥˋ, ] external, #21,564 [Add to Longdo]
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜, #55,752 [Add to Longdo]
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] external diameter (including thickness of the wall) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außendruck {m}external pressure [Add to Longdo]
Außengewinde {n}external thread; male thread [Add to Longdo]
Außenläufermotor {m} [techn.]external rotor motor [Add to Longdo]
Außenverzahnung {f}external teeth [Add to Longdo]
Außenverzahnung {f}external tooth system [Add to Longdo]
Drittmittelförderung {f}external funding [Add to Longdo]
Externsortierung {f}external sorting [Add to Longdo]
Fremdbezug {m}external procurement [Add to Longdo]
Fremdleistung {f}external service; external labour [Add to Longdo]
Fremdspannung {f} [electr.]external voltage [Add to Longdo]
Referenzdokument {n}external reference document [Add to Longdo]
Zahnscheibe {f} [techn.]external teeth lock washer [Add to Longdo]
extern {adj} | externer Speicherexternal | external storage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
エクスターナル[, ekusuta-naru] (n) external [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]
外圧[がいあつ, gaiatsu] (n) external pressure; (P) [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time [Add to Longdo]
外陰部[がいいんぶ, gaiinbu] (n) pudenda; external genitalia [Add to Longdo]
外界[がいかい, gaikai] (n,adj-no) (See 内界,外部) outside world; physical world; the externals; (P) [Add to Longdo]
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]
外患[がいかん, gaikan] (n) external pressure; foreign threat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外字[がいじ, gaiji] external character [Add to Longdo]
外字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number [Add to Longdo]
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] external character code [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]
外部[がいぶ, gaibu] external [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 external
   adj 1: happening or arising or located outside or beyond some
       limits or especially surface; "the external auditory
       canal"; "external pressures" [ant: {internal}]
   2: coming from the outside; "extraneous light in the camera
     spoiled the photograph"; "relying upon an extraneous income";
     "disdaining outside pressure groups" [syn: {external},
     {extraneous}, {outside}]
   3: from or between other countries; "external commerce";
     "international trade"; "developing nations need outside help"
     [syn: {external}, {international}, {outside(a)}]
   4: purely outward or superficial; "external composure"; "an
     external concern for reputation"- A.R.Gurney,Jr.
   n 1: outward features; "he enjoyed the solemn externals of
      religion"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top