ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extern

   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extern-, *extern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
external[ADJ] ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย), Syn. outside, surface
external[ADJ] ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
external[N] ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. exterior, outside
external ear[N] หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extern(เอคซ'เทิร์น) n. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ไม่ได้กินนอนอยู่ที่โรงเรียน,นักศึกษาแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้กินนอนในโรงพยาบาล
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage

English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory canalช่องหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory meatus; meatus, external acousticปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external castรูปพิมพ์ด้านนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
external combustion engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
external debtหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
external divisionการแบ่งภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
external earหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external equalizerท่อรักษาสมภาพภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
external fistulaทางทะลุสู่ภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Externนิสิตแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ [การแพทย์]
Externalภายนอก,ด้านนอก [การแพทย์]
External auditการสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก [การบัญชี]
external combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายนอก, เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงอยู่ภายนอกเครื่อง ได้แก่ เครื่องจักรไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
External debtหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External debt reportingการรายงานเกี่ยวกับหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
External documentเอกสารจากแหล่งภายนอก [การบัญชี]
External efficiencyประสิทธิภาพภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
External financeเงินทุนจากภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
external forceแรงภายนอก, แรงจากนอกระบบที่ทำให้ระบบเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เช่น ในการเปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งจะต้องมีแรงภายนอกมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
externAll his injuries are external.
externExternal application only.
externExternal pressure grows ever more intense.
externFor external use only, do not ingest.
externSave it on the external hard drive.
externThat politician is well versed in internal and external conditions.
externThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
externThere is no external influence in that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
พาเหียร[ADJ] external, See also: outside, Syn. ภายนอก, ข้างนอก, Thai definition: ที่เลยพ้นออกไปจากภายใน
รูหู[N] auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
สัมผัสนอก[N] external rhyme, Ant. สัมผัสใน, Example: เราไม่นิยมใช้คำตายในสัมผัสนอกของบทกลอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองแห่งคำประพันธ์ที่อยู่ต่างวรรคกันตามข้อบังคับ
โฉม[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
การต่างประเทศ[N] foreign affairs, See also: external affairs, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ
รูปร่าง[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ, Example: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะภายนอก[n. exp.] (awaiyawa phāinøk) FR: organe externe [m]
ชั้นนอก[adj.] (channøk) EN: outer ; ouside ; exterior   FR: extérieur ; externe
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
จ้างหน่วยงานภายนอก[v. exp.] (jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsource   FR: externaliser
แก่นโลกชั้นนอก[n. exp.] (kaen lōk channøk) EN: outer core   FR: noyau externe (fluide) [m]
การจ้างหน่วยงานภายนอก[n. exp.] (kān jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsourcing   FR: externalisation [f]
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
การตรวจสอบภายนอก[n. exp.] (kān trūatsøp phāinøk) EN: external audit   FR: audit externe [m]
การวิเคราะห์ภายนอก[n. exp.] (kān wikhrǿ phāinøk) EN: external analysis   
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[n. exp.] (khø jamkat jāk patjai phāinøk) EN: external constraints   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERNAL    IH0 K S T ER1 N AH0 L
EXTERNALLY    IH0 K S T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
external    (n) ˈɪkstˈɜːʳnl (i1 k s t @@1 n l)
externals    (n) ˈɪkstˈɜːʳnlz (i1 k s t @@1 n l z)
externally    (a) ˈɛkstˈɜːʳnəliː (e1 k s t @@1 n @ l ii)
externalize    (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪz (i1 k s t @@1 n @ l ai z)
externalized    (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪzd (i1 k s t @@1 n @ l ai z d)
externalizes    (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪzɪz (i1 k s t @@1 n @ l ai z i z)
externalizing    (v) ˈɪkstˈɜːʳnəlaɪzɪŋ (i1 k s t @@1 n @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对外[duì wài, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] external; foreign; pertaining to external or foreign (affairs), #2,149 [Add to Longdo]
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] external; foreign; outside, #4,777 [Add to Longdo]
外部[wài bù, ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ, ] external part; external, #4,875 [Add to Longdo]
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] external; outside; outward appearance, #6,219 [Add to Longdo]
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, ] external help; foreign aid, #6,409 [Add to Longdo]
外在[wài zài, ㄨㄞˋ ㄗㄞˋ, ] external; extrinsic, #11,637 [Add to Longdo]
外力[wài lì, ㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, ] external force; pressure from outside, #20,820 [Add to Longdo]
外用[wài yòng, ㄨㄞˋ ㄩㄥˋ, ] external, #21,564 [Add to Longdo]
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜, #55,752 [Add to Longdo]
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] external diameter (including thickness of the wall) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
externe Effekte [econ.]externalities [Add to Longdo]
Externsortierung {f}external sorting [Add to Longdo]
extern {adj} | externer Speicherexternal | external storage [Add to Longdo]
extern; außeruniversitär {adj}; außerhalb der Universitätextramural [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
エクスターナル[, ekusuta-naru] (n) external [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]
外圧[がいあつ, gaiatsu] (n) external pressure; (P) [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time [Add to Longdo]
外陰部[がいいんぶ, gaiinbu] (n) pudenda; external genitalia [Add to Longdo]
外界[がいかい, gaikai] (n,adj-no) (See 内界,外部) outside world; physical world; the externals; (P) [Add to Longdo]
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]
外患[がいかん, gaikan] (n) external pressure; foreign threat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外字[がいじ, gaiji] external character [Add to Longdo]
外字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number [Add to Longdo]
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] external character code [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]
外部[がいぶ, gaibu] external [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extern
   n 1: a nonresident doctor or medical student; connected with a
      hospital but not living there [syn: {extern}, {medical
      extern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top