ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extermination

IH0 K S T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extermination-, *extermination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extermination[N] การทำลายล้าง, See also: การขุดรากถอนโคน, การถอนราก, การกำจัดให้สิ้น, Syn. annihilation, destruction

English-Thai: Nontri Dictionary
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exterminationการกำจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exterminationการกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
Nobody is talking about extermination.ไม่มีใครพูดถึงเรื่องการกำจัดเลย X-Men: The Last Stand (2006)
Then you realise, while you're talking about organising and committees, the extermination has already begun.ในขณะที่เราพุดถึงการจัดตั้งกรรมการและการเจรจาอยู่นี้ การทำลายล้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว X-Men: The Last Stand (2006)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง WarGames: The Dead Code (2008)
I give it to anything associated with extermination of Jews, then to me it seems like absolution, and that's something I'm neither willingถ้าเอาไปบริจาคองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การกำจัดคนเชื้อสายยิว สำหรับฉัน มันจะกลายเป็นเหมือน ...การให้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ The Reader (2008)
they've been implementing a plan that will result in the extermination of every man, woman and child on the face of this earth.พวกเขาได้วางแผน ที่จะมีผลทำให้เกิด การทำลายล้าง มนุษย์ทุกคน ผู้หญิง และเด็กๆ และทุกคนในโลกใบนี้ A Bright New Day (2009)
This isn't about selling weapons. It's about global extermination.โอเค ส่งเชือกลงไป \ ได้เลย G-Force (2009)
It's about global extermination. I saw it.ฉันรักงานของฉัน G-Force (2009)
This PDA is infected with an extermination virus.เพื่อดางเทียม ครับท่าน ระบบการสื่อสารด้วย G-Force (2009)
- You sabotaged our presentation. - Extermination virus. Nasty stuff.ไม่ต้องกังวล. G-Force (2009)
I'm saying this is an extermination.ผมบอกว่าวันพิพากษาต่างหาก Legion (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exterminationThe Siberian Tiger is on the verge of the crisis of extermination.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERMINATION    IH0 K S T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extermination    (n) ˈɪkstˌɜːʴmɪnˈɛɪʃən (i1 k s t @@2 m i n ei1 sh @ n)
exterminations    (n) ˈɪkstˌɜːʴmɪnˈɛɪʃənz (i1 k s t @@2 m i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrottung {f} | Ausrottungen {pl}extermination | extirpations [Add to Longdo]
Vernichtungslager {n}extermination camp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆除[くじょ, kujo] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P) [Add to Longdo]
駆逐[くちく, kuchiku] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P) [Add to Longdo]
根絶[こんぜつ, konzetsu] (n,vs) eradication; extermination; (P) [Add to Longdo]
根絶やし[ねだやし, nedayashi] (n) eradication; extermination [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
防除[ぼうじょ, boujo] (n,vs) pest control; extermination [Add to Longdo]
撲滅[ぼくめつ, bokumetsu] (n,vs) extermination; (P) [Add to Longdo]
殲滅[せんめつ, senmetsu] (n,vs) extermination; annihilation [Add to Longdo]
鏖殺[おうさつ, ousatsu] (n,vs) massacre; extermination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extermination
   n 1: complete annihilation; "they think a meteor cause the
      extinction of the dinosaurs" [syn: {extinction},
      {extermination}]
   2: the act of exterminating [syn: {extermination},
     {liquidation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top