ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exterminate

IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exterminate-, *exterminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterminate[VT] ทำลายสิ้น, See also: ฆ่าจนหมดสิ้น, Syn. annihilate, destroy, wipe out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น,ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate,

English-Thai: Nontri Dictionary
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-They're clean and exterminated.- พวกเขากำลังทำความสะอาดและกำจัด The Godfather (1972)
Exterminate!กำจัด! The Godfather (1972)
Watch out, so we don't exterminate you!ระวังเราจึงไม่กำจัดคุณ! The Godfather (1972)
We need to exterminate these vermin.เราต้องทำลายไอ้พวกปรสิตนี่ Hotel Rwanda (2004)
- They wanna exterminate us.- พวกเค้าจะกำจัดพวกเราทิ้ง X-Men: The Last Stand (2006)
The Templars were all but exterminated.อัศวินเทมพลาถูกสังหารแทบหมดสิ้น The Da Vinci Code (2006)
Military posts are established to exterminate the Resistance.กองกำลังหลายหน่วยถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกวาดล้างเหล่ากบฏให้สิ้นซาก Pan's Labyrinth (2006)
We have to exterminate every last one of them.เราต้องฆ่าพวกมัน ให้หมดทุกตัว Bloodlust (2006)
These images are from a classified file showing a village of people in Africa that were exterminated by the colonel and his associates.ภาพนี้มาจากข้อมูลลับ แสดงภาพหมู่บ้านหนึ่งในอัฟรกา ถูกฆ่าล้างหมู่บ้านโดยผู้พันและพรรคพวก Shooter (2007)
"They wouldn't be the first species to be exterminatedผมต้องขอโทษที่ทำให้คุณต้องรอ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Penetrate our security protocols and exterminate 100,000 citizens.** แทรกซึมระบบสื่อสารของเรา ** และฆ่าชาวเมือง 100,00 WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exterminateIt is very hard to exterminate cockroaches from our house.
exterminateTheir job is to exterminate rats and mice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERMINATE    IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T
EXTERMINATED    IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T AH0 D
EXTERMINATES    IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exterminate    (v) ˈɪkstˈɜːʴmɪnɛɪt (i1 k s t @@1 m i n ei t)
exterminated    (v) ˈɪkstˈɜːʴmɪnɛɪtɪd (i1 k s t @@1 m i n ei t i d)
exterminates    (v) ˈɪkstˈɜːʴmɪnɛɪts (i1 k s t @@1 m i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
根绝[gēn jué, ㄍㄣ ㄐㄩㄝˊ, / ] exterminate, #80,022 [Add to Longdo]
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, ] exterminate, #96,366 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] exterminate, #167,224 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1,vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely [Add to Longdo]
絶やす[たやす, tayasu] (v5s,vt) (1) to exterminate; to eradicate; (2) to let (fire) go out; (P) [Add to Longdo]
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exterminate
   v 1: kill en masse; kill on a large scale; kill many; "Hitler
      wanted to exterminate the Jews, Gypsies, Communists, and
      homosexuals of Europe" [syn: {exterminate}, {kill off}]
   2: destroy completely, as if down to the roots; "the vestiges of
     political democracy were soon uprooted" "root out corruption"
     [syn: {uproot}, {eradicate}, {extirpate}, {root out},
     {exterminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top