ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extenuate

IH0 K S T EH1 N Y UW0 EY2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extenuate-, *extenuate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extenuate[VT] ลดน้อยลง (ความผิด, ข้อผิดพลาด), See also: บรรเทาเบาบาง, Syn. diminish, lessen, reduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extenuate(อิคซฺเทน'นิวเอท) vt. ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้เบาบาง., See also: extenuation n. extenuator n. extenuatory adj. extenuative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's extenuate the positives, shall we?เราช่วยลดความคิดแง่บวกกันหน่อยได้ไหม ? We All Go a Little Mad Sometimes (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENUATE    IH0 K S T EH1 N Y UW0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extenuate    (v) ˈɪkstˈɛnjuɛɪt (i1 k s t e1 n y u ei t)
extenuated    (v) ˈɪkstˈɛnjuɛɪtɪd (i1 k s t e1 n y u ei t i d)
extenuates    (v) ˈɪkstˈɛnjuɛɪts (i1 k s t e1 n y u ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extenuate
   v 1: lessen or to try to lessen the seriousness or extent of;
      "The circumstances extenuate the crime" [syn: {extenuate},
      {palliate}, {mitigate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top