ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extensively

IH0 K S T EH1 N S IH0 V L IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extensively-, *extensively*, extensive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extensively[ADV] อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างครอบคลุม, Syn. vastly, widely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's do it extensively and hard!มาอึ๊บกันกลางแจ้งเหอะ ! Visitor Q (2001)
Not extensively, no.ระบบที่ถูกเพิ่มขึ้นมานี้ยังไม่ได้ทดสอบ Knight Rider (2008)
He interviewed foyet Extensively for his book. They kept in touch.เขาสัมภาษณ์โฟเยต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเขียนหนังสือ พวกเขายังติดต่อกัน Omnivore (2009)
It sometimes amazes me that the only language which has been extensively taught to dolphins is a version of American Sign Language, which, of course, you use your hands, so you have all these wonderful signals,ดูเหมือนเขาเพิ่งจะดำลงไป นั่นเป็นเรื่องหรือเปล่า? รอก่อน เดี๋ยว นั่นมันอะไรน่ะ? ผมเห็นร่าง 2 ร่าง บนจอ The Cove (2009)
I've tested it extensively.ผมทำการทดสอบ ด้วยความระแวงระวังมาก Dream Logic (2009)
Our plan is to document the site extensively for your review.นายจำเป็นต้องให้ผม เข้าไปในพื้นที่ พวกคุณ เอาภาพหอคอยให้ผมดู เพราะคุณไม่รู้ว่า มันคืออะไร Blowback (2010)
I'll be talking about it extensively in the days ahead.ฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับมันอย่างกว้างขวาง ในวันข้างหน้า Contagion (2011)
You understand that Father Galway's dementia has progressed extensively?คุณพอจะเข้าใจใช่มั้ยว่า หลวงพ่อแกลเวย์ มีอาการความจำเสื่อม ที่ค่อนข้างจะรุนแรง? Sin of Omission (2011)
Soft tissue was extensively mangled.เนื้อเยื่ออ่อนเสียหายเป็นวงกว้าง The Gunk in the Garage (2012)
Well, we're gonna need you to back that up more extensively, Mr. French.เราอยากให้คุณพิสูจน์ชัดเจน กว่านี้นะ คุณเฟรนซ์ The Grand Seduction (2013)
And since I have written extensively on ancient remains and was recognized by the Cambridge Archaeological Society for my work on the Lagar Velho finds,และตั้งแต่ที่ฉันได้เขียน เรื่องซากโบราณ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยสมาคมโบราณคดีเคมบริดจ์ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Absolutely. Extensively.แน่นอน มีมากเสียด้วย Identity (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย[ADV] extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
เอิกเกริก[ADV] extensively, Syn. แพร่หลาย, Example: ใครเคยเดินผ่านตามย่านการค้าจุดใหญ่ๆ ก็จะเห็นใบปิดหนังถูกนำมาวางขายกันอย่างเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
กว้างๆ[ADV] extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง ๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically   
นาน[adv.] (Nān) EN: long ; for a long time ; extensively   FR: longtemps ; un long moment
แพร่หลาย[adv.] (phraēlāi) EN: extensively ; throughout ; all through   
ยาวนาน[adv.] (yāonān) EN: long ; for a long time ; extensively   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENSIVELY    IH0 K S T EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extensively    (a) ˈɪkstˈɛnsɪvliː (i1 k s t e1 n s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally [Add to Longdo]
手広く[てびろく, tebiroku] (adv) widely; extensively; on an extensive scale [Add to Longdo]
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extensively
      adv 1: in a widespread way; "oxidation ponds are extensively
             used for sewage treatment in the Midwest"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top