ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extensible

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extensible-, *extensible*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extensible(อิคซฺเทน'ซะเบิล) adj. ซึ่งขยายออกได้,ซึ่งยืดออกได้., See also: extensibility n.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可扩展标记语言[kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán, ㄎㄜˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] extensible markup language (XML) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdehnbar {adj} | ausdehnbarer | am ausdehnbarstenextensible | more extensible | most extensible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
拡張可能[かくちょうかのう, kakuchoukanou] (n,adj-na) extensible [Add to Longdo]
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extensible
   adj 1: capable of being protruded or stretched or opened out;
       "an extensile tongue"; "an extensible measuring rule"
       [syn: {extensile}, {extensible}] [ant: {inextensible},
       {nonextensile}, {nonprotractile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top