ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extemporize

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extemporize-, *extemporize*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extemporize    (v) ˈɪkstˈɛmpəraɪz (i1 k s t e1 m p @ r ai z)
extemporized    (v) ˈɪkstˈɛmpəraɪzd (i1 k s t e1 m p @ r ai z d)
extemporizes    (v) ˈɪkstˈɛmpəraɪzɪz (i1 k s t e1 m p @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extemporize
   v 1: manage in a makeshift way; do with whatever is at hand;
      "after the hurricane destroyed our house, we had to
      improvise for weeks" [syn: {improvise}, {extemporize}]
   2: perform without preparation; "he extemporized a speech at the
     wedding" [syn: {improvise}, {improvize}, {ad-lib},
     {extemporize}, {extemporise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top