ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extempore

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extempore-, *extempore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extempore[ADJ] ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, Syn. extemporaneous, offhand
extempore[ADV] อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. extemporaneously, offhand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extempore(อิคซเทม'พะรี) adv. เฉพาะหน้า,ว่ากลอนสด,ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, (เพลง) ซึ่งแต่งขึ้นสด ๆ adj. extemporaneous

English-Thai: Nontri Dictionary
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extempore    (j) ˈɛkstˈɛmpəriː (e1 k s t e1 m p @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extempore
   adv 1: without prior preparation; "he spoke extemporaneously"
       [syn: {extemporaneously}, {extemporarily}, {extempore}]
   adj 1: with little or no preparation or forethought; "his ad-lib
       comments showed poor judgment"; "an extemporaneous piano
       recital"; "an extemporary lecture"; "an extempore skit";
       "an impromptu speech"; "offhand excuses"; "trying to
       sound offhanded and reassuring"; "an off-the-cuff toast";
       "a few unrehearsed comments" [syn: {ad-lib},
       {extemporaneous}, {extemporary}, {extempore},
       {impromptu}, {offhand}, {offhanded}, {off-the-cuff},
       {unrehearsed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top