ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extemporary

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extemporary-, *extemporary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extemporary[ADJ] โดยฉับพลัน, See also: ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. extemporaneous, offhand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporary(อิคซฺเทม'พะระรี) adj. ดูextemporaneous, See also: extemporarily adv.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extemporary    (j) ˈɪkstˈɛmpərəriː (i1 k s t e1 m p @ r @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extemporary
   adj 1: with little or no preparation or forethought; "his ad-lib
       comments showed poor judgment"; "an extemporaneous piano
       recital"; "an extemporary lecture"; "an extempore skit";
       "an impromptu speech"; "offhand excuses"; "trying to
       sound offhanded and reassuring"; "an off-the-cuff toast";
       "a few unrehearsed comments" [syn: {ad-lib},
       {extemporaneous}, {extemporary}, {extempore},
       {impromptu}, {offhand}, {offhanded}, {off-the-cuff},
       {unrehearsed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top