ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extemporaneous

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extemporaneous-, *extemporaneous*, extemporaneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extemporaneous[ADJ] ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, See also: ซึ่งไม่ได้ซ้อมมาก่อน, Syn. unpremeditated, unprepared

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporaneous(อิคซฺเทม'พะเรเนียส) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด,เฉพาะหน้า., See also: extemporaneousness,extemporaneity n., Syn. impromptu

English-Thai: Nontri Dictionary
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extemporaneous speakingการพูดโดยไม่ได้ตระเตรียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do either of you have any type of explanation for your extemporaneous holiday?คุณจะไม่รายงานเกี่ยวกับ วันหยุดกะทันหันของพวกคุณเหรอ? Chuck Versus the Honeymooners (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้น[N] extemporaneous rhyme, See also: name of rhyme, Syn. กลอนด้น, กลอนสด, เพลงด้น, เพลงลำตัด, เพลงอีแซว, Example: เขามีความสามารถในการแต่งกลอนด้น, Count unit: บท, Thai definition: กลอนชนิดหนึ่งที่ว่าด้นเรื่อยไปโดยให้มีคำสัมผัสกัน
ด้น[N] extemporaneous rhyme, See also: name of rhyme, Syn. กลอนด้น, Example: เขามีความสามารถในการแต่งกลอนด้น, Count unit: บท, Thai definition: กลอนชนิดหนึ่งที่ว่าด้นเรื่อยไปโดยให้มีคำสัมผัสกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extemporaneous    (j) ˈɛkstˌɛmpərˈɛɪnɪəʴs (e1 k s t e2 m p @ r ei1 n i@ s)
extemporaneously    (a) ˈɛkstˌɛmpərˈɛɪnɪəʴsliː (e1 k s t e2 m p @ r ei1 n i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stegreifübersetzung {f}extemporaneous translation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extemporaneous
   adj 1: with little or no preparation or forethought; "his ad-lib
       comments showed poor judgment"; "an extemporaneous piano
       recital"; "an extemporary lecture"; "an extempore skit";
       "an impromptu speech"; "offhand excuses"; "trying to
       sound offhanded and reassuring"; "an off-the-cuff toast";
       "a few unrehearsed comments" [syn: {ad-lib},
       {extemporaneous}, {extemporary}, {extempore},
       {impromptu}, {offhand}, {offhanded}, {off-the-cuff},
       {unrehearsed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top