ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extant

EH1 K S T AH0 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extant-, *extant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extant(เอคซฺ'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งยื่นออกมา
sextant(เซคซฺ'เทินทฺ) adj. เครื่องวัดระยะทางเป็นมุมของดวงดาวในท้องฟ้าเพื่อหาเส้นรุ้งและเส้นแวงเป็นเครื่องวัดมุมที่มีแขนโค้งยาวหนึ่งในหกของวงกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTANT    EH1 K S T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extant    (j) ˈɛkstˈænt (e1 k s t a1 n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现存[xiàn cún, ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] extant; living; coming down to the present; in stock; in store, #15,390 [Add to Longdo]
书迹[shū jì, ㄕㄨ ㄐㄧˋ, / ] extant work of a calligrapher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark) [Add to Longdo]
オナガザメ属[オナガザメぞく, onagazame zoku] (n) Alopias (genus of three extant thresher shark species in the family Alopiidae) [Add to Longdo]
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species) [Add to Longdo]
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
セクスタント;セキスタント[, sekusutanto ; sekisutanto] (n) (obsc) (See 六分儀) sextant [Add to Longdo]
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
ツバメウオ属[ツバメウオぞく, tsubameuo zoku] (n) Platax (genus of 5 extant species of Indo-Pacific batfish in the spadefish family Ephippidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extant
   adj 1: still in existence; not extinct or destroyed or lost;
       "extant manuscripts"; "specimens of graphic art found
       among extant barbaric folk"- Edward Clodd [ant:
       {extinct}, {nonextant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top