ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exquisite

EH1 K S K W AH0 Z AH0 T   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exquisite-, *exquisite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exquisite[ADJ] ที่รุนแรง (เกี่ยวกับความรู้สึก), Syn. intense
exquisite[ADJ] ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, perfect
exquisite[ADJ] สวยงาม, See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย, Syn. beautiful, delicate, elegant
exquisitely[ADV] อย่างสวยงาม, See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต, Syn. beautifully, delicately, elegantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine

English-Thai: Nontri Dictionary
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tall, dark, exquisitely dressed.- สูงผิวเข้ม เเต่งตัวหรูหรา Rebecca (1940)
Eat, my exquisite brideกิน, เจ้าสาวงดงามของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I, however, have exquisite hearing. Yeah?อย่างไรก็ตาม ฉันมีประสาทหูยอดเยี่ยม James and the Giant Peach (1996)
Jack, this is exquisite work.แจ็ค วิจิตรตระการตามาก Titanic (1997)
Exquisitely worked. You've crafted a jewel, my boy.นายเจีรนัยอัญญมณีขึ้นมาแล้ว เจ้าหนู The Red Violin (1998)
If love was a choice, who would ever choose such exquisite pain?If love was a choice, who would ever choose such exquisite pain? Anna and the King (1999)
That would be exquisite.ก็จะเป็นอะไรที่เยี่ยมมาก Bicentennial Man (1999)
Exquisite!สวยเหลือเกิน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก Woman on Top (2000)
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน Girl with a Pearl Earring (2003)
Ah,yes. Exquisite.อ่อ ,ใช่. Shrek 2 (2004)
His collection, his taste... It is exquisite.ของสะสม รสนิยม สุดอลังการ! Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exquisiteThe emotion they gave me was exquisite, but I could not preserve it, nor could I indefinitely repeat it; the most beautiful things in the world finished by boring me.
exquisiteThe tourists were fascinated with the exquisite scenery.
exquisiteThis is an exquisite little painting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
วิจิตร[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
หยดย้อย[ADJ] exquisite, See also: sweet, delicate, Syn. ไพเราะ, Example: นางในรูปภาพที่สวยสดหยดย้อยเหล่านั้นคงเป็นนางฟ้าแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
แก้ว[adj.] (kaēo) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite   
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light   FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāchang) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?   
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām = suay-ngam) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely   FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yoēm) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring   
วิจิตร[adj.] (wijit) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic   FR: fantastique ; féerique

CMU English Pronouncing Dictionary
EXQUISITE    EH1 K S K W AH0 Z AH0 T
EXQUISITELY    EH2 K S K W IH1 Z AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exquisite    (j) ˈɛkskwɪzɪt (e1 k s k w i z i t)
exquisitely    (a) ˈɛkskwɪzɪtliː (e1 k s k w i z i t l ii)
exquisiteness    (n) ˈɛkskwɪzɪtnəs (e1 k s k w i z i t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细腻[xì nì, ㄒㄧˋ ㄋㄧˋ, / ] exquisite, #7,032 [Add to Longdo]
绝妙[jué miào, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] exquisite, #26,150 [Add to Longdo]
玉髓[yù suǐ, ㄩˋ ㄙㄨㄟˇ, ] exquisite wine, #90,970 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auserlesen; köstlich; exquisit {adj} | auserlesener; köstlicher | am auserlesenstenexquisite | more exquisite | most exquisite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
奇絶[きぜつ, kizetsu] (adj-na) very rare; exquisite [Add to Longdo]
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exquisite
   adj 1: intense or sharp; "suffered exquisite pain"; "felt
       exquisite pleasure" [syn: {exquisite}, {keen}]
   2: lavishly elegant and refined [syn: {exquisite}, {recherche}]
   3: delicately beautiful; "a dainty teacup"; "an exquisite cameo"
     [syn: {dainty}, {exquisite}]
   4: of extreme beauty; "her exquisite face"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top