ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expurgate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expurgate-, *expurgate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expurgate[VT] ตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออกก่อนตีพิมพ์, Syn. censor, edit
expurgate from[PHRV] ตัดออกจาก, See also: ตัดทอนออก, ลบออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expurgate(อิคซฺ'เพอเกท) vt. ตัดออก,ตัดทอน,ชำระ., See also: expurgation n. -expurgator n. expurgatorial adj. expurgatory adj., Syn. cleanse

English-Thai: Nontri Dictionary
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expurgated editionฉบับตัดทอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expurgate    (v) ˈɛkspəgɛɪt (e1 k s p @ g ei t)
expurgated    (v) ˈɛkspəgɛɪtɪd (e1 k s p @ g ei t i d)
expurgates    (v) ˈɛkspəgɛɪts (e1 k s p @ g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無修正[むしゅうせい, mushuusei] (n,adj-no) unaltered; uncensored; unexpurgated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expurgate
   v 1: edit by omitting or modifying parts considered indelicate;
      "bowdlerize a novel" [syn: {bowdlerize}, {bowdlerise},
      {expurgate}, {castrate}, {shorten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top