ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expunge

IH0 K S P AH1 N JH   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expunge-, *expunge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expunge[VT] ลบออก, See also: กำจัดออก, Syn. delete, efface, erase
expunge from[PHRV] ลบล้าง (สิ่งผิด) ออกจาก, See also: ลบออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expunge(อิคซฺพันจฺ') vt. ลบออก,ถูออก,เช็ดออก,ลบล้าง,ทำลาย., See also: expunger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expunge(vt) ลบออก,ลบทิ้ง,เช็ดออก,ถูออก,ทำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expungeลบออก, ขีดฆ่าออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expunge, motion toญัตติขอให้ตัดข้อความออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I leave when you expunge my record?- ฉันจะไปเมื่อคุณล้างประวัติให้แล้ว Bringing Down the House (2003)
- Consider it expunged.- ถือว่าล้างแล้วได้เลย Bringing Down the House (2003)
Inside this mechanism, I have actually made a little tiny, tiny fan... and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a deodorizer... so that anything it expunges smells like Lysol.ข้างในกลไกนี้ ฉันใส่พัดลมตัวเล็ก ๆ ลงไป แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น ซึ่งถ้ามีกลิ่นอะไร มันก็จะถูกทำกลิ่นให้เหมือนกับไลซอล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But it was expunged, So who knows?แต่มันถูกลบทิ้ง คงรู้นะว่าใครทำ The Performer (2009)
When I went undercover my records were expunged.ในตอนที่ฉันเป็นสายลับ ข้อมูลของฉันถูกลบออกไป Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
I know a decommissioned NSA agent, specializes in expunged documents.ผมรู้จัก เอเยนต์หน่วยพิเศษ ที่สามารถรื้อประวัติเก่าออกมาได้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
It was supposed to be expunged, but it wasn't.ผมเคยถูกจับ น่าจะถูกลบประวัติไปแล้ว แต่ก็เปล่า What Happens at Home... (2010)
And that's all been expunged. Obama gave me a medal, actually.แต่มันก็ถูกลบไปแล้ว โอบาม่าให้เหรียญกล้าหาญผมด้วยนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
You can't get that expunged? All you did was pull your dick out on a playground.ขอถอนชื่อสิ แกแค่ดึงไอ้จู๋ออกมาที่สนามเด็กเล่น Horrible Bosses (2011)
But not without clearing my name and getting my record expunged, which I can't do without destroying Serena's family.แต่ผมทำไม่ได้จนกว่าจะทำให้ผมพ้นมลทิน และลบออกจากประวัติอาชญากรรม ซึ่งผมไม่สามารถทำ โดยที่ไม่ทำลายครอบครัวของเซรีน่าได้ Empire of the Son (2011)
Mrs. Humphrey has signed a full confession but has one demand she says is non-negotiable... that your record be expunged immediately.คุณนายฮัมฟรีย์ได้ลงนามคำสารภาพแล้ว แต่มีข้อเรียกร้องซึ่ง เธอบอกว่าต่อรองไม่ได้ นั่นคือประวัติอาชญากรรมของคุณต้องถูกลบออกทันที Empire of the Son (2011)
It can never be expunged.มันไม่มีทางถูกลบทิ้งได้ And the '90s Horse Party (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPUNGE    IH0 K S P AH1 N JH
EXPUNGED    IH0 K S P AH1 N JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expunge    (v) ˈɪkspˈʌnʤ (i1 k s p uh1 n jh)
expunged    (v) ˈɪkspˈʌnʤd (i1 k s p uh1 n jh d)
expunges    (v) ˈɪkspˈʌnʤɪz (i1 k s p uh1 n jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拭い取る;ぬぐい取る[ぬぐいとる, nuguitoru] (v5r,vt) to wipe off; to wipe out; to expunge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expunge
   v 1: remove by erasing or crossing out or as if by drawing a
      line; "Please strike this remark from the record"; "scratch
      that remark" [syn: {strike}, {scratch}, {expunge},
      {excise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top