ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expulsion

IH0 K S P AH1 L SH AH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expulsion-, *expulsion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expulsion[N] การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน), See also: การไล่ออก (จากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน), Syn. dismissal, ejection, purge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expulsion(อิคซฺพัล'เชิน) n. การขับออก, See also: expulsive adj., Syn. ouster

English-Thai: Nontri Dictionary
expulsion(n) การขับไล่,การขับออก,การไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expulsionการขับออก, การขับไล่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expulsionการขับออก, การขับไล่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expulsionการขับออก, การขับไล่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expulsionการหลุดของห่วง [การแพทย์]
Expulsion Rateอัตราการหลุด,อันตรายที่ห่วงจะหลุดเอง [การแพทย์]
Expulsion, Stage ofระยะเบ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your possible expulsion.และเป็นไปได้ที่จะโดนไล่ออก Wild Reeds (1994)
I blocked your expulsion, but there's no use in staying. So go!ฉันอุตส่าห์ไปขอร้องไม่ให้โรงเรียนไล่แกออก แต่ถึงไงมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนต่อ ไปซะดีกว่า! My Tutor Friend (2003)
No, expulsion would be too easy.แก้ต้วซะมันยังง่ายกว่า American Pie Presents: Band Camp (2005)
No. The school would most likely contact you in the event of my expulsion.ไม่ โรงเรียนน่าจะติดต่อกับผู้ปกครองมากกว่า ถ้าเกิดจะไล่หนูออก Juno (2007)
I want guarantees of full immunity, no jail time, expulsion of all charges from her record.ผมต้องการคำยืนยัน ว่าจะไม่มีการติดคุก การตั้งข้อหา และการบันทึกอะไรต่าง ๆ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
They're commemorating the expulsion of vampires from the city.ชาวเมืองจะรำลึกถึงตอนอัปปาหิแวมไพร์ออกจากเมือง The Twilight Saga: New Moon (2009)
I assume you're referring to the Henderson boy's expulsion?ผมเดาว่า คุณคงจะได้ยินเรื่องการไล่ลูกชายเฮนเดอร์สันออก ใช่ไหมครับ? Mama Spent Money When She Had None (2009)
Headmistress queller is standing Firm on the expulsion.ครูใหญ่เควลเลอร์ยืนยันหนักแน่นเรื่องไล่ออก เยลอาจเพิกถอนสิทธิ์รับหนูเข้า Carrnal Knowledge (2009)
But does her punishment Have to be expulsion?-มันหมายถึงเขาจะอดเข้าเยลเลยนะ Carrnal Knowledge (2009)
The following will result in instant expulsion:ใครฝ่าฝืน จะถูกไล่ออกโดยทันที สูบบุหรี่ในพื้นที่ Everyone (2009)
So you're just getting ready for the expulsion?งั้นเธอจะปล่อยตัวเอง ให้ถูกไล่ออกอย่างนั้นหรอ Episode #1.7 (2009)
Hey, what's this about a challenge? And what's this about an expulsion?เรื่องการแข่งขัน เรื่องไล่ออกจากโรงเรียน นี่มันอะไรกัน? Episode #1.7 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขับ[N] dismissal, See also: expulsion, Example: การขับเขาออกจากตำแหน่งเป็นความจำเป็นของทางบริษัทที่จะต้องทำ
การขับไล่[N] expulsion, See also: dismissal, Example: การขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความจราจลบนท้องถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขับไล่[n.] (kān khaplai) EN: expulsion   
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge   FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การไล่ออกจากสนาม[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามแข่งขัน[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām khaengkhan) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามกีฬา[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām kīlā) FR: expulsion du terrain [f]
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk   FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPULSION    IH0 K S P AH1 L SH AH0 N
EXPULSIONS    IH0 K S P AH1 L SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expulsion    (n) ˈɪkspˈʌlʃən (i1 k s p uh1 l sh @ n)
expulsions    (n) ˈɪkspˈʌlʃənz (i1 k s p uh1 l sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisung {f} (aus)expulsion (from) [Add to Longdo]
Ausweisungsbefehl {m}expulsion order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤王攘夷;勤皇攘夷[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners [Add to Longdo]
駆除[くじょ, kujo] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P) [Add to Longdo]
駆逐[くちく, kuchiku] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P) [Add to Longdo]
除名[じょめい, jomei] (n,vs) expulsion; excommunication; (P) [Add to Longdo]
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
退学処分[たいがくしょぶん, taigakushobun] (n) expulsion (from school) [Add to Longdo]
退校[たいこう, taikou] (n,vs) leaving school; expulsion (from school) [Add to Longdo]
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.) [Add to Longdo]
波羅夷[はらい, harai] (n) {Buddh} parajika (rules entailing expulsion from the sangha for life) [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expulsion
   n 1: the act of forcing out someone or something; "the ejection
      of troublemakers by the police"; "the child's expulsion
      from school" [syn: {ejection}, {exclusion}, {expulsion},
      {riddance}]
   2: squeezing out by applying pressure; "an unexpected extrusion
     of toothpaste from the bottom of the tube"; "the expulsion of
     pus from the pimple" [syn: {extrusion}, {expulsion}]
   3: the act of expelling or projecting or ejecting [syn:
     {expulsion}, {projection}, {ejection}, {forcing out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top