ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expropriate

EH0 K S P R OW1 P R IY0 EY2 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expropriate-, *expropriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expropriate[VT] ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน), See also: บังคับซื้อ, เวนคืน, Syn. confiscate, dispossess, seize
expropriate[VI] ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน), See also: บังคับซื้อ, เวนคืน, Syn. confiscate, dispossess, seize
expropriate from[PHRV] ยึดมาจาก, See also: ริบจาก, บังคับเอามาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expropriate(อิคซฺโพร'พริเอท) vt. ยึดเอา (โดยเฉพาะไม่ได้รับอนุญาต) ,เคลื่อนย้าย,บังคับซื้อ,เวรคืน., See also: expropriable adj. expropriation n. expropriator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expropriate(vt) ริบ,ยึด,เวนคืน,บังคับเอา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบ[V] confiscate, See also: expropriate, Syn. เรียกคืน, ยึดคืน, Example: ผมมัดจำบ้านแล้วไม่มีปัญญาผ่อนส่ง เขาเลยริบค่าเขียนของผมไปเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: รวบเอาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
เวนคืน[V] expropriate, See also: take over for use, return, restore, surrender, Example: ที่ทางแถวนี้อาจจะถูกเวนคืนในราคาที่ต่ำ, Thai definition: บังคับให้โอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่รัฐ ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของเอกชนตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate   FR: confisquer ; saisir
ริบที่ดิน[v. exp.] (rip thīdin) EN: expropriate land   
เวนคืน[v.] (wēnkheūn) EN: expropriate ; take over for use ; return ; restore ; surrender ; give up   FR: exproprier ; reprendre
เวนคืนที่ดิน[v. exp.] (wēnkheūn thīdin) EN: expropriate a piece of land   
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound   FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPROPRIATE    EH0 K S P R OW1 P R IY0 EY2 T
EXPROPRIATED    EH0 K S P R OW1 P R IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expropriate    (v) ˈɛksprˈouprɪɛɪt (e1 k s p r ou1 p r i ei t)
expropriated    (v) ˈɛksprˈouprɪɛɪtɪd (e1 k s p r ou1 p r i ei t i d)
expropriates    (v) ˈɛksprˈouprɪɛɪts (e1 k s p r ou1 p r i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征用[zhēng yòng, ㄓㄥ ㄩㄥˋ, ] expropriate; commandeer, #16,356 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expropriate
      v 1: deprive of possessions; "The Communist government
           expropriated the landowners"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top