ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expressway

IH0 K S P R EH1 S W EY2   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressway-, *expressway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expressway[N] ทางด่วน, Syn. freeway, superhighway
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand[N] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A multi-car collision turned shots fired on the crosstown expressway this morning.อุบัติเหตุรถชนกลายเป็นการยิงกัน บนทางด่วนครอสทาวน์เช้านี้ Deadpool (2016)
Her community service supervisor dropped her off on the side of the expressway for litter removal and picked her up three hours later.เจ้าหน้าที่คุมประพฤติงานสังคม ปล่อยเธอลง บนข้างทางด่วนเพื่อเก็บขยะ และกลับมารับเธอตอน3ชั่วโมงให้หลัง The Gunk in the Garage (2012)
Van Wyck Expressway Kennedy Airport 1.5 mileMade of Honor (2008)
They take the Long island expressway and head east to the Hamptons.บางคนเลือกเส้นทางด่วนฝั่งตะวันออก เพื่อมุ่งหน้าสู่ฮัมพ์ตั้นท์ Summer Kind of Wonderful (2008)
Lend me the expressway toll.ขอยืมค่าทางด่วนหน่อยซิ Blues Harp (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expresswayA lot of cars speed by on this expressway day and night.
expresswayI had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.
expresswayThe expressway was congested with thousands of cars.
expresswayThe line of cars stretched all the way from the expressway to the city centre.
expresswayThe Tomei Expressway connects Tokyo with Nagoya.
expresswayThis expressway connects Tokyo with Nagoya.
expresswayWe enjoyed driving along the new expressway.
expresswayYou can't be too careful driving on the expressway.
expresswayYou need to have exact change to pay the toll of the expressway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทพ.[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทางด่วน[N] expressway, See also: superhighway, Example: การก่อสร้างทางด่วนแจ้งวัฒนะ -บางไทร ใช้พื้นที่ 90 ไร่, Count unit: สาย, Thai definition: ทางหรือถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย มีการควบคุมและกำหนดจุดให้ยานพาหนะเข้าออกเฉพาะที่ และไม่มีทางอื่นตัดผ่านในระดับเดียวกัน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. กทพ., Example: กระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นต้นสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางลงด่วนดินแดง[n. exp.] (thāng long duan Din Daēng) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSWAY    IH0 K S P R EH1 S W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressway    (n) ˈɪksprˈɛswɛɪ (i1 k s p r e1 s w ei)
expressways    (n) ˈɪksprˈɛswɛɪz (i1 k s p r e1 s w ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway [Add to Longdo]
フリーウェー[, furi-ue-] (n) freeway; expressway; motorway [Add to Longdo]
高速[こうそく, kousoku] (adj-na,n,adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P) [Add to Longdo]
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) highway; freeway; expressway; motorway; (P) [Add to Longdo]
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway [Add to Longdo]
自動車道[じどうしゃどう, jidoushadou] (n) expressway; motorway [Add to Longdo]
東名高速[とうめいこうそく, toumeikousoku] (n) (abbr) (See 東名高速道路) Tokyo-Nagoya Expressway; Tomei Expressway [Add to Longdo]
東名高速道路[とうめいこうそくどうろ, toumeikousokudouro] (n) Tokyo-Nagoya Expressway [Add to Longdo]
名神高速道路[めいしんこうそくどうろ, meishinkousokudouro] (n) Meishin Expressway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expressway
   n 1: a broad highway designed for high-speed traffic [syn:
      {expressway}, {freeway}, {motorway}, {pike}, {state
      highway}, {superhighway}, {throughway}, {thruway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top