ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expressly

EH0 K S P R EH1 S L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressly-, *expressly*, express
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely

English-Thai: Nontri Dictionary
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด Schindler's List (1993)
I expressly said you don't drive this tractor.บอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามขับ Faith Like Potatoes (2006)
That i tell every year, which lily has expressly forbidden.ที่ผมมักจะพูดทุกๆ ปี ซึ่งลิลลี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนัก The Treasure of Serena Madre (2009)
Who I expressly told to leave Omar morales alone.คนที่ฉันบอกอย่างชัดเจนว่า อย่ายุ่งกับโอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
I think it's safe to assume at least some of these parents had sons expressly for this purpose.ผมคิดว่าอย่างน้อยพ่อแม่บางคน.. ..ก็ต้องเร่งรีบมางานนี้แน่นอน Homecoming (2010)
It is expressly forbidden by the Authority to be filmed feeding on a human.เป็นเรื่องต้องห้ามที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งมา ห้ามถ่ายวิดีโอตอนดื่มเลือดมนุษย์ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
It's a dirty bomb, completely undetectable and expressly designed to kill civilians.มันเป็นระเบิดอานุภาพสูง ไม่สามารถแกะรอยได้ และออกแบบมาเพื่อฆ่าประชากร The Next Seduction (2011)
Why would he go to the bother of saying this to you expressly?เขาถึงไม่สามารถบอกท่านได้โแบบตรงไปตรงมา ? Episode #2.7 (2011)
I expressly forbid you!ฉันห้ามแกอย่างชัดเจนแล้วนะ! Of Grave Importance (2012)
Listen, Aunt Lily has expressly forbid you eating anyone in the house.ฟังนะ น้าลิลลี่ห้ามปู่ไม่ให้ Mockingbird Lane (2012)
And the Queen expressly prohibited it.ของราชินีทรงย้ำเสมอเตือนไม่ให้ละเมิดข้อห้ามนี้ I, Frankenstein (2014)
This is something NASA expressly rejected.นี่คือสิ่งที่นาซ่าปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง The Martian (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยชัดแจ้ง[ADV] explicitly, See also: expressly, Example: ใบประกาศเขียนถึงข้อเรียกร้องของพนักงานไว้โดยชัดแจ้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSLY    EH0 K S P R EH1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressly    (a) ˈɪksprˈɛsliː (i1 k s p r e1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明文规定[míng wén guī dìng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] expressly stipulated (in writing) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P) [Add to Longdo]
露に;露わに[あらわに, arawani] (adv) (uk) openly; publicly; frankly; expressly; overtly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expressly
      adv 1: with specific intentions; for the express purpose; "she
             needs the money expressly for her patients"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top