ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expressive

IH0 K S P R EH1 S IH0 V   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressive-, *expressive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant

English-Thai: Nontri Dictionary
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Expressive notationสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ได้แก่ สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
Less classical, more expressiveแบบไม่ค่อยคลาสสิคน่ะค่ะ Saving Face (2004)
-Didn't I expressively forbid you to go to the forest?-ฉันห้ามเธอไว้แล้วไม่ใช่หรือ ว่าไม่ให้เข้าไปในป่า ? The Secret of Moonacre (2008)
You need sufficient slack for the face to remain expressive.พื้นที่เอาไว้แสดงอารมณ์ทางสีหน้าด้วย Burn After Reading (2008)
Spare me those expressive eyebrows.เลิกแสดงออกทางหางตาเถอะ Gone with the Will (2009)
He has expressive aphasia, which means broca's area,เขามี Aphasia(ปัญหาด้านการใช้ภาษา) ซึ่งหมายถึงสมองบริเวณ Broca's Invasion (2009)
You have a very expressive face.ใบหน้าคุณสวยเลิศมาก The Wildebeest Implementation (2011)
Yes, they are... so expressive.ใช่ค่ะ มันช่างแสดงออกชัดเจน And Lots of Security... (2011)
I get scared that maybe somehow... because I'm not the most expressive guy in the world... maybe I never made it clear to you how much I love you.ผมกลัวว่าบางที เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายที่เปิดเผยมากที่สุด มันอาจจะทำให้คุณไม่รู้ ว่าผมรักคุณแค่ไหน You Take for Granted (2012)
My face is expressive.ใบหน้าของผมคือการแสดงออก Pilot (2013)
This type of work, expressive work, from artists, comedians, writers and everything else, it is linked to the way the person is.ผลงานประเภทนี้ ผลงานที่แสดงตัวตน ทั้งของศิลปิน ของนักแสดงตลก นักเขียน แล้วก็ทุกๆ คน  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressiveHer features are expressive of her fear.
expressiveMastering facts patiently is far more necessary for them than learning expressive and critical skills.
expressiveShe has an extremely expressive singing voice.
expressiveThe gift is expressive of my feelings.
expressiveThe word is expressive of my feelings.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSIVE    IH0 K S P R EH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressive    (j) ˈɪksprˈɛsɪv (i1 k s p r e1 s i v)
expressively    (a) ˈɪksprˈɛsɪvliː (i1 k s p r e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表现力[biǎo xiàn lì, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] expressive power [Add to Longdo]
表达失语症[biǎo dá shī yǔ zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, / ] expressive aphasia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrucksvoll; ausdrucksfähig {adj} | ausdrucksvoller; ausdrucksfähiger | am ausdrucksvollsten; am ausdrucksfähigstenexpressive | more expressive | most expressive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power [Add to Longdo]
表現力[ひょうげんりょく, hyougenryoku] (n) power of expression; expressiveness; expressive power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expressive
      adj 1: characterized by expression; "a very expressive face"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top