ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expressionless

IH0 K S P R EH2 SH AH0 N L AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressionless-, *expressionless*, expressionles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expressionless[ADJ] ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), Syn. blank, dull, impassive

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressionlessHe is always expressionless.
expressionlessMaking love to a expressionless woman is like sipping soup without any seasoning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลอ[ADJ] blank, See also: expressionless, silly, ignorant, deadpan, Syn. เซ่อ, เป๋อ, เร่อร่า, เจิ่น, เหลอหลา, Example: เขาตีหน้าเหลอเมื่อถูกถามเช่นนั้น, Thai definition: ที่มีหน้าตาเซ่อๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSIONLESS    IH0 K S P R EH2 SH AH0 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressionless    (j) ˈɪksprˈɛʃənləs (i1 k s p r e1 sh @ n l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无表情[wú biǎo qíng, ˊ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] expressionless; wooden (expression); blank (face) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺり[, nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]
能面のような顔[のうめんのようなかお, noumennoyounakao] (exp) deadpan face; expressionless white face; po-faced [Add to Longdo]
無表情[むひょうじょう, muhyoujou] (adj-na,n) expressionless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expressionless
   adj 1: deliberately impassive in manner; "deadpan humor"; "his
       face remained expressionless as the verdict was read"
       [syn: {deadpan}, {expressionless}, {impassive}, {poker-
       faced}, {unexpressive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top