ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

express oneself

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -express oneself-, *express oneself*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา express oneself มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *express oneself*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
express oneself[PHRV] แสดงความคิดหรือความรู้สึกออกมา, See also: เผยความคิดหรือความรู้สึกออกมา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, ] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify, #12,993 [Add to Longdo]
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, / ] to write freely; to express oneself as one pleases, #129,145 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrücken; äußern; zum Ausdruck bringen | ausdrückend; äußernd | ausgedrückt; geäußert | nicht ausgedrückt | sich ausdrücken; sich äußernto express | expressing | expressed | unexpressed | to express oneself [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top