ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

express in

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -express in-, *express in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
express in[PHRV] แสดง (บางสิ่ง) ในรูปของ, See also: ทำให ้(บางสิ่ง) ออกมาใน, ทำให้ (บางสิ่ง) อยู่ในลักษณะของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An accessory is merely a piece of iconography used to express individual identity.เครื่องประดับเป็นสิ่งของที่... บ่งบอกถึงตัวตนแต่ละคน The Devil Wears Prada (2006)
With what i'm doing that you could express In a unique way which might actually make meโดยที่คุณสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างมีเอกลักษณ์ Not Cancer (2008)
Did anyone else other than the military express interest in Professor Ames' research?มีใครนอกเหนือจาก พวก กองทัพ ที่มีความสนใจเป็นพิเศษ กับงานวิจัย ของ ศ.เอม? Matter of Time (2012)
Your express instructions were to avoid e-mails in any case involving Pelant.ขอแนะนำอย่างชัดเจน คือหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลล์ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพาลานท์ The Future in the Past (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い回す;言回す[いいまわす, iimawasu] (v5s,vt) to express in a roundabout way [Add to Longdo]
言い換える(P);言いかえる;言換える;言い替える;言替える[いいかえる, iikaeru] (v1,vt) to say in other words; to put another way; to express in different words; to reword; to rephrase; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top