ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

express as

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -express as-, *express as*, express a
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา express as มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *express as*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
express as[PHRV] แสดงออกมาเป็น, See also: อยู่ในรูปของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express agreementข้อตกลงเฉพาะหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
express aA frown may express anger or displeasure.
express aIn foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.
express aI was just going to express an opinion, when he cut in.
express aThe express arrives at 6:00 p.m.
express aThe express arrives at 6:30 p.m.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีหน้ายักษ์[V] express anger on one's face, See also: make a sullen face, Syn. ใส่หน้ายักษ์, Example: เขาทะเลาะกับภรรยาแต่กลับมาตีหน้ายักษ์ใส่ผม, Thai definition: ทำหน้าดุเหมือนยักษ์, ทำหน้าถมึงทึงดุดัน, Notes: (สำนวน)
เห็นพ้องต้องกัน[V] all agree, See also: express approval, give consent, view favorably, Example: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นพ้องต้องกันให้ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Thai definition: มีความเห็นตรงกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ออกความเห็น[V] express an opinion, See also: make a suggestion, give an opinion, Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น, Example: หมอปัญญาและเพื่อนๆ กำลังขอความเห็นจากทันตแพทย์ทั้งหลาย ให้ช่วยกันออกความเห็น
ออกความเห็น[V] express an opinion, See also: make a suggestion, give an opinion, Syn. แสดงความเห็น, เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น, Example: หมอปัญญาและเพื่อนๆ กำลังขอความเห็นจากทันตแพทย์ทั้งหลาย ให้ช่วยกันออกความเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
ตั้งข้อแม้[v. exp.] (tang khømaē) EN: express a reservation   
ทึ่ง[v.] (theung) EN: admire ; have admiration ; express admiration   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, ] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge, #34,605 [Add to Longdo]
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note, #48,840 [Add to Longdo]
出点子[chū diǎn zi, ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] express an opinion, #72,529 [Add to Longdo]
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, / ] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance, #81,452 [Add to Longdo]
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] to admire; to express admiration, #171,985 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P) [Add to Longdo]
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top