ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expound

IH0 K S P AW1 N D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expound-, *expound*, expoun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expound[VT] อธิบายอย่างละเอียด, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. delineate, describe, express
expound to[PHRV] อธิบายให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expound(อิคซเพาดฺ') vt. อธิบาย,ชี้แจง,สาธก,แก้ตัว., See also: expounder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expound(vt) อธิบาย,ชี้แจง,แจ้ง,แก้ตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any thought profound That I might expoundความคิดึลกซึ้งใด ๆที่ฉันอาจมีให้ The Little Prince (1974)
I plan on having you publish a scientific paper expounding the discredited Velikovsky hypothesis.รู้ไว้ด้วย ฉันวางแผนให้นาย ตีพิมพ์ผลงานวิทยาศาสตร์ แก้ตัวแทนสมมติฐานของ เบลล่า คอสฟสกี้ที่ถูกทำให้เสื่อมเสีย The Wheaton Recurrence (2010)
Do you really want me to expound on my own prowess?หรือคุณอยากให้ฉัน อธิบายถึงความสามารถอันล้นเหลืออย่างละเอียดล่ะ The Fight (2010)
Evan, you want to expound on that?เอเว่น นายอยากที่จะอธิบายมันไหม? Upper West Side Story (2012)
Expounded something called Gaia theory about the world healing itself or some such.บันทึกทฤษฎีกายา ถึงการเยียวยาของโลกนั้น Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนองไข[V] explain, See also: expound, elucidate, Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ, ขยายความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound   FR: publier ; rendre public ; exposer

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOUND    IH0 K S P AW1 N D
EXPOUNDS    IH0 K S P AW1 N D Z
EXPOUNDED    IH0 K S P AW1 N D AH0 D
EXPOUNDING    IH0 K S P AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expound    (v) ˈɪkspˈaund (i1 k s p au1 n d)
expounds    (v) ˈɪkspˈaundz (i1 k s p au1 n d z)
expounded    (v) ˈɪkspˈaundɪd (i1 k s p au1 n d i d)
expounding    (v) ˈɪkspˈaundɪŋ (i1 k s p au1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
詳しく述べる[くわしくのべる, kuwashikunoberu] (v1) to expound [Add to Longdo]
先生の述[せんせいのじゅつ, senseinojutsu] (n) teachers statement (expounding) [Add to Longdo]
転法輪[てんぼうりん, tenbourin] (n) (See 法輪) expounding the teachings of Buddha; spinning the dharma wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expound
   v 1: add details, as to an account or idea; clarify the meaning
      of and discourse in a learned way, usually in writing; "She
      elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
      {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit},
      {enlarge}, {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}]
      [ant: {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut},
      {foreshorten}, {reduce}, {shorten}]
   2: state; "set forth one's reasons" [syn: {set forth},
     {expound}, {exposit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top