ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expostulation

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expostulation-, *expostulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expostulation[N] การแสดงความไม่เห็นด้วย, See also: การท้วงติง, การทักท้วง, Syn. dissuasion, protest, remonstrance

English-Thai: Nontri Dictionary
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expostulation    (n) ˈɪkspˌɒstʃulˈɛɪʃən (i1 k s p o2 s ch u l ei1 sh @ n)
expostulations    (n) ˈɪkspˌɒstʃulˈɛɪʃənz (i1 k s p o2 s ch u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]
切諌[せっかん, sekkan] (n) admonition; expostulation [Add to Longdo]
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel [Add to Longdo]
諫言;諌言[かんげん, kangen] (n,vs) admonition; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expostulation
   n 1: the act of expressing earnest opposition or protest [syn:
      {expostulation}, {remonstrance}, {remonstration},
      {objection}]
   2: an exclamation of protest or remonstrance or reproof

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top