ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expository

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expository-, *expository*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expository[ADJ] ซึ่งเป็นการอธิบาย, See also: ซึ่งเป็นการชี้แจง, Syn. explanatory, explicatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expository(adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย, Syn. expositive

English-Thai: Nontri Dictionary
expository(adj) เกี่ยวกับการชี้แจง,เกี่ยวกับการอธิบาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expository
      adj 1: serving to expound or set forth; "clean expository
             writing" [syn: {expository}, {expositive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top