ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exposition

EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exposition-, *exposition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exposition(n) การแสดงสินค้า, See also: นิทรรศการ, Syn. fair, exhibition, trade show
exposition(n) คำอธิบายอย่างละเอียด, See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด, Syn. explanation, explication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.

English-Thai: Nontri Dictionary
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exposition๑. อรรถาธิบาย๒. บทเปิดเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expositionI applied to be an attendant at the exposition.
expositionThe exposition will be held for six months.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชี้แจง(n) explanation, See also: exposition, elucidation, clarification, Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย, Example: ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงกฎการเลือกตั้งใหม่, Thai Definition: การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชว์รูม[chōrūm] (n) EN: showroom  FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
หอจัดแสดงสินค้า[hø jat sadaēng sinkhā] (n, exp) EN: exhibition hall  FR: salle d'exposition [f]
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงสินค้า[kān sadaēng sinkhā] (n, exp) EN: exposition  FR: foire (commerciale) [f]
การแสดงวิทยาศาสตร์[kān sadaēng witthayāsāt] (n, exp) EN: science show  FR: exposition scientifique [f]
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [f] ; raison [f]
คำนิยาม[khamniyām] (n) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition  FR: définition [f]
มุม[mum] (n) EN: stand  FR: stand [m] ; espace (d'exposition) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSITION EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N
EXPOSITIONS EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposition (n) ˌɛkspəzˈɪʃən (e2 k s p @ z i1 sh @ n)
expositions (n) ˌɛkspəzˈɪʃənz (e2 k s p @ z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exposition | expositions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスポ[ekisupo] (n) expo; exposition; (P) [Add to Longdo]
エクスポ[ekusupo] (n) expo; (international) exposition [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition [Add to Longdo]
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition [Add to Longdo]
講釈[こうしゃく, koushaku] (n,vs) lecture; exposition [Add to Longdo]
国際博覧会[こくさいはくらんかい, kokusaihakurankai] (n) world exposition; international exposition; world fair [Add to Longdo]
精義[せいぎ, seigi] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
説き明かし;説明し[ときあかし, tokiakashi] (n,vs) (See 説明・せつめい) explanation; exposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exposition
   n 1: a systematic interpretation or explanation (usually
      written) of a specific topic [syn: {exposition},
      {expounding}]
   2: a collection of things (goods or works of art etc.) for
     public display [syn: {exhibition}, {exposition}, {expo}]
   3: an account that sets forth the meaning or intent of a writing
     or discourse; "we would have understood the play better if
     there had been some initial exposition of the background"
   4: (music) the section of a movement (especially in sonata form)
     where the major musical themes first occur

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top