ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exposition

EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exposition-, *exposition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exposition[N] การแสดงสินค้า, See also: นิทรรศการ, Syn. fair, exhibition, trade show
exposition[N] คำอธิบายอย่างละเอียด, See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด, Syn. explanation, explication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.

English-Thai: Nontri Dictionary
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exposition๑. อรรถาธิบาย๒. บทเปิดเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See? Exposition. Science.นี่ไง นิทรรศการวิทยาศาสตร์ Around the World in 80 Days (2004)
As muchas I love the speech about not needingmaterial things from a guy who hasthat much product in his hair, this party is about excess,not exposition.ฉันรักสุนทรพจน์นี้มากพอๆกับที่ ฉันไม่ต้องการสิ่งของนอกกายนั่นแหละ จากผู้ชายที่มี สิ่งนั้นอยู่ในผมเค้าเลยนะ this party is about excess,not expositionBad News Blair (2007)
Paris exposition trip?หรือจะพาไปเที่ยว ปารีสดี? The Right Stuff (2007)
I'd be first in line, but then, meandering exposition is kind of my thing.ฉันจะเป็นคนแรกที่เข้าคิวซื้อ แต่ก็นั่นแหละ การเบี่ยงเบนเรื่องราว\ เป็นเรื่องที่ฉันถนัด Identity Crisis (2012)
Mr. Neibling, the victim worked at the fairgrounds during the time of your pet exposition, all right?คุณนิบลิ่ง,เหยื่อทำงานที่ลานแสดง ช่วงเวลาที่งานของคุณจัดอยู่,เข้าใจไหม The Tiger in the Tale (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expositionI applied to be an attendant at the exposition.
expositionThe exposition will be held for six months.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชี้แจง[N] explanation, See also: exposition, elucidation, clarification, Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย, Example: ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงกฎการเลือกตั้งใหม่, Thai definition: การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชว์รูม[n.] (chōrūm) EN: showroom   FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงสินค้า[n. exp.] (kān sadaēng sinkhā) EN: exposition   FR: foire (commerciale) [f]
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng witthayāsāt) EN: science show   FR: exposition scientifique [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
คำชี้แจง[n. exp.] (khamchījaēng) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary   FR: explication [f] ; raison [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition   FR: définition [f]
มุม[n.] (mum) EN: stand   FR: stand [m] ; espace (d'exposition) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSITION    EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N
EXPOSITIONS    EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposition    (n) ˌɛkspəzˈɪʃən (e2 k s p @ z i1 sh @ n)
expositions    (n) ˌɛkspəzˈɪʃənz (e2 k s p @ z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exposition | expositions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスポ[, ekisupo] (n) expo; exposition; (P) [Add to Longdo]
エクスポ[, ekusupo] (n) expo; (international) exposition [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition [Add to Longdo]
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition [Add to Longdo]
講釈[こうしゃく, koushaku] (n,vs) lecture; exposition [Add to Longdo]
国際博覧会[こくさいはくらんかい, kokusaihakurankai] (n) world exposition; international exposition; world fair [Add to Longdo]
精義[せいぎ, seigi] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
説き明かし;説明し[ときあかし, tokiakashi] (n,vs) (See 説明・せつめい) explanation; exposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exposition
   n 1: a systematic interpretation or explanation (usually
      written) of a specific topic [syn: {exposition},
      {expounding}]
   2: a collection of things (goods or works of art etc.) for
     public display [syn: {exhibition}, {exposition}, {expo}]
   3: an account that sets forth the meaning or intent of a writing
     or discourse; "we would have understood the play better if
     there had been some initial exposition of the background"
   4: (music) the section of a movement (especially in sonata form)
     where the major musical themes first occur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top