ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expose

IH0 K S P OW1 Z   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expose-, *expose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expose[VT] เปิดเผยออกมา, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา, Syn. disclose, show up, uncover
expose[VT] เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ), See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น, Syn. disclose, reveal, unveil
exposed[ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered
expose to[PHRV] เผยต่อ, See also: เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน)
expose to[PHRV] เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expose(อิคซฺโพซ') vt. เผย,เปิด,เปิดเผย,นำออกแสดง,, See also: exposable adj. exposer n.
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
underexpose(อัน'เดอะอิคซฺโพซ') vt. ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposeเผย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to riskมีความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposeเผยผึ่ง,ส่วนที่สัมผัส [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Exposee Personsผู้ที่อาจจะเกิดโรคได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง How I Won the War (1967)
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)
They can't stay exposed to that radiation for more than 15 minutes.พวกเขาไม่สามารถอยู่สัมผัสกับ รังสีที่ เป็นเวลานานกว่า 15 นาที วิธีการของการเต้นของชีพจร ของเขา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้ Clue (1985)
If you denounce me to the police, you will also be exposed and humiliated.ถ้าคุณบอกเรื่องของผมให้ตำรวจ คุณเองก็ยังจะอับอายและขายหน้า Clue (1985)
The whole town would be implicated if you were exposed.คนทั้งเมืองก็ไม่ว่าอะไรถ้าคุณเปิดเผยมัน Clue (1985)
You will, or I'll expose you.คุณร่วมมือยู่แล้ว หรือจะให้ฉันเปิดโปงคุณ Clue (1985)
We could expose you. Six murders?เราอาจจะเปิดโปงคุณก็ได้ ฆาตกรรมหกศษ? Clue (1985)
I was going to expose you.ผมกำลังจะเปิดเผยคุณ Clue (1985)
I know. So I choose to expose myself.ผมรู้ ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเปิดเผยตัวเอง Clue (1985)
You got to write about this, expose him!นายต้องเขียนข่าวเรื่องนี้ เปิดโปงเขา ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We expose the guy's whole life.ครับ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exposeA jaywalker exposes himself to great danger.
exposeAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposeAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
exposeDon't expose it to the rain.
exposeDon't expose pictures to the sun.
exposeDon't expose the plant to direct sunlight.
exposeDon't expose the tapes to the sun.
exposeDon't expose this chemical to direct sunlight.
exposeDon't expose your skin to the sun for too long.
exposeEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposeExpose the writer to criticism.
exposeHe deliberately exposed her to danger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยใจ[V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
รม[V] smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
ขุดคุ้ย[V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ไข[V] reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
สาวไส้[V] expose somebody's evil, See also: disclose somebody's evil, Syn. เปิดโปง, แฉ, Example: พนักงานสาวไส้ความลับของบริษัทให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะเห็นแก่เงินก้อนโต, Thai definition: นำความลับที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกให้คนอื่นรู้ (มักใช้ในทางไม่ดี)
ตาก[V] expose oneself to mosquitoes, Example: เขานอนตากยุงทั้งคืน, Thai definition: ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวชาวนาจะทิ้งไว้บนตอซังในนาเพื่อตากแดดให้แห้งเป็นเวลานาน 3-5 วัน หรือตากบนราวไม้ไผ่ก็ได้, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดน
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ฝรั่งชอบตากแดดให้ผิวคล้ำ, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดนตัว
ตีแผ่[V] give sth/sb away, See also: expose, disclose, uncover, unveil, show up, bring to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปกปิด, ปิดบัง, Example: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง
กระชาก[V] expose, See also: uncover, unveil, show up, disclose, Syn. เปิดโปง, เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, ซ่อนเร้น, Example: นักข่าวหนังสือพิมพ์ช่วยกันติดตามข่าวเพื่อกระชากหน้ากากนักธุรกิจดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame   FR: flamber ; passer à la flamme
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare   FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSE    IH0 K S P OW1 Z
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D
EXPOSES    IH0 K S P OW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expose    (v) ˈɪkspˈouz (i1 k s p ou1 z)
exposed    (v) ˈɪkspˈouzd (i1 k s p ou1 z d)
exposes    (v) ˈɪkspˈouzɪz (i1 k s p ou1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, ] expose; reveal; lay bare, #4,339 [Add to Longdo]
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun, #11,524 [Add to Longdo]
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] exposed; appearing on the outside, #18,333 [Add to Longdo]
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 穿] expose; uncover, #21,039 [Add to Longdo]
曝露[pù lù, ㄆㄨˋ ㄌㄨˋ, ] expose; exposure, #75,542 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts [Add to Longdo]
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expose
   n 1: the exposure of an impostor or a fraud; "he published an
      expose of the graft and corruption in city government"
      [syn: {expose}, {unmasking}]
   v 1: expose or make accessible to some action or influence;
      "Expose your students to art"; "expose the blanket to
      sunshine"
   2: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   3: to show, make visible or apparent; "The Metropolitan Museum
     is exhibiting Goya's works this month"; "Why don't you show
     your nice legs and wear shorter skirts?"; "National leaders
     will have to display the highest skills of statesmanship"
     [syn: {expose}, {exhibit}, {display}]
   4: remove all or part of one's clothes to show one's body;
     "uncover your belly"; "The man exposed himself in the subway"
     [syn: {uncover}, {expose}] [ant: {cover}]
   5: disclose to view as by removing a cover; "The curtain rose to
     disclose a stunning set" [syn: {disclose}, {expose}]
   6: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]
   7: expose to light, of photographic film
   8: expose while ridiculing; especially of pretentious or false
     claims and ideas; "The physicist debunked the psychic's
     claims" [syn: {debunk}, {expose}]
   9: abandon by leaving out in the open air; "The infant was
     exposed by the teenage mother"; "After Christmas, many pets
     get abandoned"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top