ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exponential

EH2 K S P OW0 N EH1 N CH AH0 L   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exponential-, *exponential*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exponential(เอคซฺโพเนน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exponential-เลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential curveเส้นโค้งเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential curve smoothing; exponential smoothingการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential distributionการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential equationสมการเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential functionฟังก์ชันเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential growthการเพิ่มแบบชี้กำลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exponential growth rateอัตราเพิ่มแบบชี้กำลัง, อัตราเติบโตแบบชี้กำลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exponential law; index law; law of exponentsกฎเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential populationประชากรที่เพิ่มแบบชี้กำลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exponentialเอกซ์โพเนนเชียล [การแพทย์]
exponential equationสมการเอกซ์โพเนนเชียล (สมการเลขชี้กำลัง), สมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง เช่น 2x + 5y = 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exponential Formรูปชี้กำลัง [การแพทย์]
Exponential Formulaการใช้สมการเอกโพเนนเชียล [การแพทย์]
exponential functionฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง), ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป y = ax  เมื่อ a > 0 และ a ¹ 1 เช่น  y = 2x [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exponential Population ประชากรทบต้น ประชากรเอ็กซ์โพเนนเชี่ยล
การเพิ่มของประชากรจะมีลักษณะการเพิ่มแบบทบต้น โดยกำหนดว่าเวลาเป็นตัวแปรต่อเนื่อง การเพิ่มในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเพิ่มอย่าง ต่อเนื่องเหมือนกันตลอดช่วงเวลานั้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a small miscalculation could increase our symptoms exponentially... or perhaps even kill us.แค่คำนวณผิดนิดเดียว อาจจะเพิ่มความผิดปรกติของเรามากขึ้น... หรืออาจจะฆ่าเรา. Fantastic Four (2005)
Christ's followers had grown exponentially...... ชาวคริสต์ได้เติบใหญ่จนมิอาจควบคุม... .. The Da Vinci Code (2006)
But more than that, I'm excited to see the swelling of Coming In as the homosexual threat seems to be swelling exponentially.และที่มากกว่านั้น ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นมัน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงในเพศของคนเอง ที่จะไม่เบี่ยงเบนไปผิดทาง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
All those things would be exponentially cooler than going to the prom with you.ทุกอย่างจะดีกว่ามากๆ ที่จะไปงานพรอมกับเธอ Juno (2007)
And in a trillionth of a second it expanded exponentially into what became the universe we know.มันได้อธิบายถึง สิ่งที่กลายมาเป็นจักรวาลที่เรารู้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Their population is increasing exponentially.ผมต้องการรู้ว่ามันคืออะไร Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Seismic activity has increase exponentially over the last 24 hours, and that increase is growing steadily.การระเลิดเพิ่มแรงสั่นสะเทือนมากขั้น ใน 24ชั่วโมงที่ผ่านมาและมันจะรุนแรงขึ้น 2012 Doomsday (2008)
Where science and technology Have advanced at such an exponential rateก้าวหน้าไปเร็วมาก Pilot (2008)
Now, since that birth, the being has grown exponentially.คราวนี้หลังจากกำเนิดแล้ว สิ่งมีชีวิตเติบโตด้วยอัตราความเร็วสูง The Day the Earth Stood Still (2008)
replicating, spreading like a virus, multiplying in exponentials.Nเข้าไปแทนที่.. เหมือนไวรัส ที่ขยายพันธุ์ได้แบบเท่าทวีคูณ Gamer (2009)
Exponential growth, that's the key here.- เพราะว่าเราขาดความคิดริเริ่มนะสิ Negro Y Azul (2009)
Exponential growth.ตอนนี้ นั่นแหล่ะความสำเร็จ Negro Y Azul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exponentialEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขชี้กำลัง[n.] (lēkchīkamlang) EN: exponent ; index ; exponential notation   FR: exposant [m]
สัญกรณ์เลขยกกำลัง[n. exp.] (sanyakōn lēk yok kamlang) EN: exponential notation   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPONENTIAL    EH2 K S P OW0 N EH1 N CH AH0 L
EXPONENTIAL    EH2 K S P OW0 N EH1 N SH AH0 L
EXPONENTIALLY    EH2 K S P OW0 N EH1 N SH AH0 L IY0
EXPONENTIALLY    EH2 K S P OW0 N EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exponential    (n) ˌɛkspənˈɛnʃl (e2 k s p @ n e1 n sh l)
exponentials    (n) ˌɛkspənˈɛnʃlz (e2 k s p @ n e1 n sh l z)
exponentially    (a) ˌɛkspənˈɛnʃəliː (e2 k s p @ n e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指数函数[zhǐ shù hán shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] exponential function [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exponential...exponential [Add to Longdo]
Exponentialfunktion {f} [math.]exponential function [Add to Longdo]
Exponentialreihe {f} [math.]exponential series [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
指数演算子[しすうえんざんし, shisuuenzanshi] (n) {comp} exponential operator [Add to Longdo]
指数関数[しすうかんすう, shisuukansuu] (n) exponential function; exponentiation function [Add to Longdo]
指数的[しすうてき, shisuuteki] (adj-na) {comp} exponential [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] (n) {comp} exponential growth [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] (n) {comp} exponential distribution [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree [Add to Longdo]
冪乗演算子[べきじょうえんざんし, bekijouenzanshi] (n) {comp} exponential operator (**) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
指数演算子[ひすうえんざんし, hisuuenzanshi] exponential operator [Add to Longdo]
指数的[しすうてき, shisuuteki] exponential [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution [Add to Longdo]
冪乗演算子[べきじょうえんざんし, bekijouenzanshi] exponential operator (**) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exponential
   adj 1: of or involving exponents; "exponential growth"
   n 1: a function in which an independent variable appears as an
      exponent [syn: {exponential}, {exponential function}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top