ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explosive

IH0 K S P L OW1 S IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explosive-, *explosive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explosive(adj) ซึ่งสามารถระเบิดได้, See also: ที่ง่ายต่อการระเบิด, Syn. burst, detonating
explosive(n) สิ่งที่ระเบิดได้, Syn. ammunition, bomb, detonator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explosive(อิคซฺโพล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับระเบิด. n. ระเบิด,วัตถุระเบิด., See also: explosiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
explosive(adj) ซึ่งทำให้ระเบิดออก,เกี่ยวกับระเบิด
explosive(n) วัตถุระเบิด,ระเบิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explosive evolution; explosive radiationการเร่งขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
explosive radiation; explosive evolutionการเร่งขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
explosive weldingการเชื่อมอัดระเบิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explosive Limit % by Vol. In Airอัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้, Example: เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Explosive Substancesสารที่ระเบิดได้ [การแพทย์]
Explosive Wasteของเสียระเบิดได้, Example: ของเสียซึ่งสภาวะไม่คงตัว อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงหรือระเบิดได้ [สิ่งแวดล้อม]
Explosivesวัตถุระเบิด [TU Subject Heading]
Explosivesวัตถุระเบิดได้, Example: ได้แก่ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งเป็นวัตถุที่ทำขึ้นเพื่อมุ่งหมายจะให้เกิด การระเบิดขึ้นเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
explosive vest(n, phrase) เสื้อกั๊กระเบิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explosiveExplosives went off with a bang.
explosiveThere has been an explosive increase in the demand for labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกแตก(n) shrapnel, See also: explosive shell, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกกระสุนที่มีดินปืนอย่างแรงร้ายอยู่ข้างใน เมื่อยิงหรือขว้างไปจะแตกออกเป็นลูกเล็กๆ ซึ่งเป็นอันตรายได้
ดินดำ(n) gunpowder, See also: explosive ammunition, Syn. ดินปืน, Example: ผมไม่มีกระสุนดินดำเหลืออยู่เลย, Thai Definition: ผงถ่านประสมกำมะถันกับดินประสิวเป็นต้น ใช้เป็นวัตถุระเบิดผงถ่านประสมกำมะถันกับดินประสิวเป็นต้น ใช้เป็นวัตถุระเบิด
ดินระเบิด(n) dynamite, See also: explosive powder, highly explosive gunpowder, Syn. ดินปืน, ดินสำลี, ดินดำ, ลูกปืน, Example: เขาซื้อดินระเบิดมาทำดอกไม้ไฟ, Thai Definition: ดินปืนอย่างแรงใช้สำหรับระเบิดให้แตกทำลายไป
ทุ่นระเบิด(n) underwater mine, See also: explosive underwater mine, Example: ตำรวจออกดำเนินการวางทุ่นระเบิดไว้ตามแนวชายแดน, Count Unit: ทุ่น, อัน, Thai Definition: เครื่องกีดขวางที่มีอำนาจระเบิด ผูกโซ่ถ่วงให้ลอยประจำอยู่ใต้น้ำเพื่อทำลายหรือต่อต้านการบุกรุกของฝ่ายศัตรูทางทะเล
วัตถุระเบิด(n) explosive, Example: วัตถุระเบิดแรงต่ำจะถูกกระตุ้นให้ระเบิดได้โดยการจุดไฟ, Count Unit: ชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินดำ[dindam] (n) EN: gunpowder ; explosive ammunition  FR: poudre [m] ; explosif [m]
ดินระเบิด[dinraboēt] (n) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder  FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[dinsamlī] (n) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite
ลูกระเบิด[lūkraboēt] (n) EN: grenade ; bomb ; mine  FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
เทียนชนวน[thīen chanūan] (n, exp) EN: fuse for firing an explosive charge
วางระเบิด[wāng raboēt] (v, exp) EN: plant a bomb ; plant an explosive  FR: poser une bombe
วัตถุระเบิด[watthu raboēt] (n, exp) EN: explosive  FR: explosif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOSIVE IH0 K S P L OW1 S IH0 V
EXPLOSIVES IH0 K S P L OW1 S IH0 V Z
EXPLOSIVELY EH2 K S P L OW1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explosive (n) ˈɪksplˈousɪv (i1 k s p l ou1 s i v)
explosives (n) ˈɪksplˈousɪvz (i1 k s p l ou1 s i v z)
explosively (a) ˈɪksplˈousɪvliː (i1 k s p l ou1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炸药[zhà yào, ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, / ] explosive (substance), #10,926 [Add to Longdo]
爆炸物[bào zhà wù, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄨˋ, ] explosive, #27,442 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] TH: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ  EN: explosive

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Explosivkopf {m} (einer Harpune)explosive charge (of a harpoon) [Add to Longdo]
Sprenggeschoss {n}explosive projectile [Add to Longdo]
Sprengkraft {f}explosive power; explosive force [Add to Longdo]
Sprengladung {f}explosive charge [Add to Longdo]
Sprengniet {m}explosive rivet [Add to Longdo]
Sprengschneider {m}explosive cutter [Add to Longdo]
Sprengwirkung {f}explosive effect [Add to Longdo]
explosiv; explosionsartig {adj} | explosiver | am explosivsten | nicht explosivexplosive | more explosive | most explosive | inexplosive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラスチック爆弾[プラスチックばくだん, purasuchikku bakudan] (n) plastic explosive [Add to Longdo]
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation [Add to Longdo]
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles [Add to Longdo]
起爆剤[きばくざい, kibakuzai] (n) triggering explosive [Add to Longdo]
起爆薬[きばくやく, kibakuyaku] (n) triggering explosive [Add to Longdo]
高性能爆弾[こうせいのうばくだん, kouseinoubakudan] (n) high-explosive bomb [Add to Longdo]
高性能爆薬[こうせいのうばくやく, kouseinoubakuyaku] (n) high explosive [Add to Longdo]
混合火薬[こんごうかやく, kongoukayaku] (n) explosive mixture [Add to Longdo]
時計信管[とけいしんかん, tokeishinkan] (n) time fuse (often used to detonate high explosives) [Add to Longdo]
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explosive
   adj 1: serving to explode or characterized by explosion or
       sudden outburst; "an explosive device"; "explosive gas";
       "explosive force"; "explosive violence"; "an explosive
       temper" [ant: {nonexplosive}]
   2: liable to lead to sudden change or violence; "an explosive
     issue"; "a volatile situation with troops and rioters eager
     for a confrontation" [syn: {explosive}, {volatile}]
   3: sudden and loud; "an explosive laugh"
   n 1: a chemical substance that undergoes a rapid chemical change
      (with the production of gas) on being heated or struck

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top