ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explosion

IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explosion-, *explosion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explosion[N] การระเบิด, Syn. blast, blowup, burst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explosion(เอคซฺโพล'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด,การปะทุ,การบันดาลอารมณ์อย่างกะทันหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
explosion(n) การระเบิด,การปะทุ,เสียงระเบิด,การบันดาลโทสะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explosionภัยการระเบิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
explosion calderaแคลดีราแบบระเบิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explosion การระเบิด
การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Explosionsระเบิด,การระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It doesn't look like a bomb explosion, so we think it was him.มันดูไม่เหมือนระเบิดอะตอม ดังนั้นเราคิดว่าเป็นฝีมือของเขา Akira (1988)
- Remember that explosion in science? - Oh, yeah.ดูนี่สิ Big (1988)
You will die in the explosion.แต่แกจะตายไปกับระเบิดนี้ The Lawnmower Man (1992)
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน In the Name of the Father (1993)
[ Motorbike Engines Racing, Explosions On TV ][รถมอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์แข่งระเบิดในทีวี] Pulp Fiction (1994)
- [ Yawns ] - [ Motorcycle Engines, Explosions Continue ]- [yawns] - [เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระเบิด Continue] Pulp Fiction (1994)
It's a little early in the morning for explosions and war.มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตอนเช้าในการเกิดระเบิดและสงคราม Pulp Fiction (1994)
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)
I'm entering the grav couch bay. It doesn't appear to have been damaged in the explosion.ผมเข้าห้องด้านหน้าแล้ว ไม่มีอะไรเสียหาย Event Horizon (1997)
Yes, in the explosionครับ โดนแรงระเบิด The Legend of 1900 (1998)
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่ Dark Harbor (1998)
Whoever set this dynamite could have blown out your pilot light days before the explosion.เดี๋ยวนะ, นี่คุณกำลังบอกว่าผมคือผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า? เปล่านะครับ, ผมอยากคุยเป็นข้อมูลไว้น่ะ งั้นถ้าคุณจะย้ายออกจากเมืองช่วยบอกผมด้วยนะครับ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explosionAll at once there was an explosion.
explosionExperts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.
explosionHe was alarmed by the explosion.
explosionJust as we are talking, there was a loud explosion.
explosionLast night an explosion took place at a fireworks factory.
explosionShe became deaf from the explosion.
explosionSuch was the explosion that the roof was blown off.
explosionThe explosion came about by accident.
explosionThe explosion did a lot of damage to the building.
explosionThe explosion frightened the villagers.
explosionThe explosion killed several passers-by.
explosionThe explosion may have been caused by a gas leak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระเบิด[N] explosion, See also: burst, blast, blow, Syn. การปะทุ, Example: นักข่าวรายงานการระเบิดที่สหรัฐอเมริกา, Thai definition: การปะทุแตกออกไป, การทำให้ปะทุแตกออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst   FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของเทคโนโลยี[n. exp.] (kān pathu khøng thēknōlōyī) FR: explosion technologique [f]
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดการระเบิด[xp] (patikiriyā niūkhlīa thī tham hai koēt kān raboēt) EN: nuclear explosion   FR: explosion nucléaire [f]
เสียงระเบิด[n. exp.] (sīeng raboēt) FR: explosion [f] ; détonation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOSION    IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N
EXPLOSIONS    IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explosion    (n) ˈɪksplˈouʒn (i1 k s p l ou1 zh n)
explosions    (n) ˈɪksplˈouʒnz (i1 k s p l ou1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, / ] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb), #7,400 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Explosion {f} | Explosionen {pl}explosion | explosions [Add to Longdo]
Explosion {f} | Explosionen {pl}fulmination | fulminations [Add to Longdo]
Explosion {f}; Bruch {m}burst; bursting [Add to Longdo]
Explosion {f}; Windstoß {m}blast [Add to Longdo]
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards [Add to Longdo]
Explosionsort von Atomwaffen [mil.]ground zero [Add to Longdo]
Explosionsschutz {m}explosion protection [Add to Longdo]
Explosionszeichnung {f}blown-up drawing [Add to Longdo]
Sprengplattierung {f} (Metallurgie)explosion cladding [Add to Longdo]
explosionsgeschützt {adj}explosion-proof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスプロージョン[, ekusupuro-jon] (n) explosion [Add to Longdo]
エクスプロージョンショット[, ekusupuro-jonshotto] (n) explosion shot [Add to Longdo]
カンブリア爆発[カンブリアばくはつ, kanburia bakuhatsu] (n) Cambrian explosion (of life) [Add to Longdo]
ハリファックス大爆発[ハリファックスだいばくはつ, harifakkusu daibakuhatsu] (n) The Halifax Explosion (Dec. 6, 1917) [Add to Longdo]
火山爆発[かざんばくはつ, kazanbakuhatsu] (n) volcanic explosion [Add to Longdo]
核爆発[かくばくはつ, kakubakuhatsu] (n) nuclear explosion [Add to Longdo]
急増[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) rapid increase; proliferation; surge; explosion; (P) [Add to Longdo]
空発[くうはつ, kuuhatsu] (n,vs) explosion without effect; wasted bullets [Add to Longdo]
原子爆発[げんしばくはつ, genshibakuhatsu] (n) atomic explosion [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
爆発[ばくはつ, bakuhatsu] Explosion [Add to Longdo]
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] explosionsartig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explosion
   n 1: a violent release of energy caused by a chemical or nuclear
      reaction [syn: {explosion}, {detonation}, {blowup}]
   2: the act of exploding or bursting; "the explosion of the
     firecrackers awoke the children"; "the burst of an atom bomb
     creates enormous radiation aloft" [syn: {explosion}, {burst}]
   3: a sudden great increase; "the population explosion"; "the
     information explosion"
   4: the noise caused by an explosion; "the explosion was heard a
     mile away"
   5: the terminal forced release of pressure built up during the
     occlusive phase of a stop consonant [syn: {plosion},
     {explosion}]
   6: a sudden outburst; "an explosion of laughter"; "an explosion
     of rage"
   7: a golf shot from a bunker that typically moves sand as well
     as the golf ball

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top